"Wynik finansowy netto sektora bankowego na koniec kwietnia 2019 r. wyniósł 4,25 mld zł i był niższy o 0,74 mld zł (o 14,85%) od osiągniętego na koniec kwietnia 2018 r. Na koniec kwietnia 2019 r. aktywa sektora bankowego osiągnęły wartość 1 951,7 mld zł i były wyższe od stanu na koniec kwietnia 2018 r. o 138,4 mld zł tj. o 7,6%. Suma bilansowa wzrosła o 9,9 mld zł w porównaniu do marca br." - czytamy w komunikacie.

W styczniu-kwietniu 2019 r. wynik z odsetek wzrósł o 8,2% do 15,98 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 4,32 mld zł i był o 1,1% niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 1,1% r/r do 6,27 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 7% r/r do 12,81 mld zł w styczniu-kwietniu 2019 r.

W pozycji "utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości" (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 2,76 mld zł (wzrost o 16,9% r/r).

Reklama

"Portfel (brutto) kredytów konsumpcyjnych w skali miesiąca zwiększył się o 2,1 mld zł (w marcu br. wzrost o 1,4 mld zł) podczas gdy portfel kredytów mieszkaniowych dla gospodarstw domowych zmniejszył w tym samym czasie o 0,1 mld zł na skutek spadku kursu CHF (wolumen kredytów mieszkaniowych złotowych wzrósł o 3,1 mld zł). W ramach należności od przedsiębiorstw niefinansowych portfele (brutto) kredytów operacyjnych wzrosły o 0,16 mld zł, podczas gdy portfele kredytów inwestycyjnych zmniejszyły się o około 0,2 mld zł. W kwietniu 2019 r. wartość brutto portfela kredytów na nieruchomości udzielonych przedsiębiorstwom niefinansowym zmniejszyła się o około 0,3 mld zł (w marcu br. spadek o 0,3 mld zł). Wartość depozytów sektora niefinansowego (razem z depozytami zablokowanymi) wzrosła w kwietniu br. o 8,3 mld zł (w marcu br. wzrost o 7,8 mld zł)" - czytamy dalej.

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec marca 2019 r. wyniósł 18,96% w porównaniu do 19,04% na koniec grudnia 2018 r. i 18,86% r/r.

Na koniec kwietnia 2019 r. działalność prowadziło 31 banków komercyjnych, 545 banków spółdzielczych oraz 32 oddziały instytucji kredytowych, podała też Komisja.

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP).