Mechanizm stabilizacji cen energii w I półroczu obejmował wszystkich odbiorców, a ceny mają być obniżone do poziomu z 30.06.2018 r. W II półroczu dotyczy m.in. mikro- i małych przedsiębiorców, a pozostali mogą skorzystać ze wsparcia na zasadach pomocy de minimis. Podmioty uprawnione do zamrożenia stawek muszą złożyć w tej sprawie oświadczenie do 27 lipca. Czasu jest coraz mniej, a przepisy nie są dla wszystkich jasne. Publikujemy pytania, które resortowi energii (jeszcze przed publikacją nowej wersji projektu rozporządzenia) zadały samorządy, wraz z odpowiedziami ze strony ministerstwa i firm reprezentujących branżę energetyczną.

1. Czy oświadczenie, że jesteśmy mikro- lub małą firmą i mamy prawo do skorzystania z zamrożonych stawek na poziomie z 30.06.2018 r., wyczerpuje warunki uwiarygodnienia, wobec czego nie będzie konieczności przedkładania aktualnemu sprzedawcy faktur?

ME
Oświadczenie spełnia funkcję poinformowania sprzedawcy o tym, że odbiorca jest uprawniony w II półroczu 2019 r. do korzystania z rekompensat wyrównujących ceny do poziomu z 30.06.2018 r.

Energetyka
Tak, ale tylko pod warunkiem, że klient w tym samym punkcie poboru energii (PPE) i w tej samej grupie taryfowej ma zawartą w 2019 r. umowę z tym samym sprzedawcą, co 30.06.2018 r., i nie mają miejsca przesłanki z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy, dla których sposób wyznaczania obowiązujących 30.06.2018 r. cen i stawek opłat za energię elektryczną określony zostanie w drodze rozporządzenia.

Reklama

Czyli…..
Zdaniem ME moc oświadczenia jest taka sama dla wszystkich odbiorców, ale według energetyków załatwia to sprawę tylko tych odbiorców, którzy nie zmieniali sprzedawcy.

2. Jeżeli faktury miałyby obowiązywać, to w jakiej formie byłyby przekazywane (skany/kserokopie/kserokopie za zgodność), w jakim terminie (trzeba uwzględnić, że w skali kraju będą to setki tysięcy dokumentów)? Trzeba wziąć pod uwagę również to, że niektórzy dostawcy ogłosili upadłość i do chwili obecnej nie dostarczyli faktur. Odbiorca nie dysponuje więc dokumentem źródłowym potwierdzającym stawkę z 30.06.2018 r. Dodatkowo, gdyby w trakcie 2019 r. zawarte zostały dwie umowy: do 30.06 i od 01.07 do 31.12, czy konieczne byłoby przedłożenie dokumentów dwóm sprzedawcom?

ME
Zakres, tryb, terminy dostarczania informacji niezbędnych sprzedawcy energii do wykonania obowiązku ustawowego określa rozporządzenie. Przedsiębiorstwo obrotu w ciągu 7 dni od jego wejścia w życie wezwie odbiorców do przedstawienia faktury lub jej duplikatu. Będą na to mieli 14 dni od otrzymania takiego wezwania. Odbiorca będzie musiał dostarczyć odpowiednie informacje wszystkim sprzedawcom, z którymi łączą lub łączyły go umowy sprzedaży energii w 2019 r.

Energetyka
W przypadkach, kiedy niezbędne będzie dostarczenie faktury, należy dostarczyć duplikaty (dokument taki powinien zawierać słowo DUPLIKAT i datę wystawienia). Sprzedawcy zobowiązani są do wydania duplikatu w ciągu 7 dni. Gdy przedsiębiorstwo nie wystawi duplikatu faktury w terminie, kara wynosi 500 zł za każdą fakturę. W przypadku sprzedawców, którzy ogłosili upadłość, jeśli proces upadłościowy trwa, po duplikat faktury należy zgłaszać się do syndyka.

Czyli…..
Rozporządzenie ministra energii ma wejść w życie do 20 lipca, a energetycy już pokazują, jak i jakie dodatkowe dokumenty uzyskać. Wniosek? O szczegóły lepiej pytać sprzedawców energii.

3. Umowy sprzedaży energii podpisywane są przez gminy w imieniu własnym oraz w imieniu i na rzecz jednostek organizacyjnych gminy oraz innych instytucji mających osobowość prawną. Czy w takiej sytuacji oświadczenie składać będzie mogła gmina (jako strona umowy)?

ME
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1b ustawy prądowej każdy z tych podmiotów (każdy odbiorca końcowy) jest zobowiązany do złożenia oświadczenia oddzielnie, celem właściwej identyfikacji jego uprawnień przez przedsiębiorstwo obrotu, które w systemie nie widzi przyporządkowania odbiorców do poszczególnych ich grup.

Energetyka
Oświadczenie składa strona umowy lub pełnomocnik.

Czyli…..
Z odpowiedzi ME wynika, że każdy podmiot musi zrobić to oddzielnie i samodzielnie, z kolei energetycy dopuszczają możliwość pełnomocnictwa.

4. Obecnie część dostaw realizowana jest w ramach dostaw rezerwowych. Czy w 2019 r. obowiązywać będą dla nich ceny dostaw rezerwowych z 30.06.2018 r., czy ceny z zawartej w wyniku negocjacji umowy, która obowiązywała u odbiorcy 30.06.2018 r.?

ME
W przypadku obecnie obowiązujących umów na zasadach sprzedaży rezerwowej obowiązuje dostosowanie poziomu cen do tych, które obowiązywały odbiorcę 30.06.2018 r. W szczególnym przypadku korzystania przez odbiorcę końcowego w dniu 30.06.2018 r. z usług sprzedawcy rezerwowego ceny i stawki opłat za energię elektryczną dla danego punktu poboru energii elektrycznej obowiązujące w tym dniu przedsiębiorstwo obrotu wyznaczy na poziomie cen i stawek opłat określonych w załączniku do rozporządzenia.

Energetyka
W I półroczu 2019 r. będą obowiązywały ceny i stawki opłat za energię stosowane 30 czerwca 2018 r. W II półroczu 2019 r., w zależności od tego, czy klient mieści się w katalogu odbiorców końcowych określonych w art. 5 ust. 1 a i spełni wymagane obowiązki ustawowe.

Czyli…..
Kwestia rozliczeń w przypadku faktur obejmujących zarówno okres od 1.01.2019 r. do 30.06.2019 r., jak i okres poza I półroczem 2019 r. wymaga szczególnych przepisów – czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia.

5. Jaki tryb będzie obowiązywał w przypadku umów zakończonych w trakcie 2019 r. jeszcze przed wejściem w życie przepisów (jeśli np. zawarto umowę do 30.04.2019 r., a obecnie dostawy realizuje inny podmiot)? Jakie są gwarancje odzyskania nadpłaty od podmiotu, z którym umowa już nie obowiązuje?

ME
Obowiązek ustawowy stosowania cen i stawek opłat w 2019 r. na poziomie 2018 r. dotyczy wszystkich umów. Ustawa w art. 18 przewiduje nakładanie kar na przedsiębiorstwa obrotu w przypadku niewywiązywania się z ich obowiązków. Zakończone umowy również powinny zostać skorygowane, a odbiorcy końcowemu powinna zostać zwrócona nadpłata.

Energetyka
Jeśli ceny od 01.01.2019 r. do 30.04.2019 r. były wyższe niż 30.06.2018 r., zostanie wystawiona korekta. W sytuacji gdy na dzień 30.06.2018 r. był inny sprzedawca, klient będzie musiał dostarczyć duplikat faktury celem ustalenia ceny obowiązującej 30.06.2018 r.

Czyli…..
Bez względu na to, kto był naszym sprzedawcą w 2019 r., a ustawowe rekompensaty się nam należą, korekta jest obowiązkowa. Obecny sprzedawca nadpłaty będzie korygował w przyszłych fakturach, a były sprzedawca będzie je musiał po prostu wypłacić.

6. Czy przewidywany jest jakiś mechanizm systemowy w przypadku uchylania się sprzedawców od obowiązku wyrównania nadpłaconych kwot?

ME
Odsyła w odpowiedzi do poprzedniego pytania.

Energetyka
Za nieprzestrzeganie obowiązków ustawowych przewidziano kary nakładane przez prezesa URE. Kara pieniężna to 0,5–5 proc. przychodu karanego przedsiębiorcy.

Czyli…..
Jeśli nieuczciwy sprzedawca energii elektrycznej będzie robił problemy, należy zawiadomić URE.

7. Jaką cenę otrzyma odbiorca energii, którego sprzedawca wybrany w ramach postępowania przetargowego zakończył 4.06.2018 r. sprzedaż energii (przy cenie zakupu w wysokości 211,70 zł/MWh netto) i na 30.06.2018 r. odbiorcę obowiązywała umowa sprzedaży rezerwowej (przy cenie ok. 1400 zł/MWh netto)?

ME
Określone w treści rozporządzenia ceny odpowiadają średnim cenom rynkowym dla II lub III kw. 2018 r.

Czyli…..
Ceny mają odpowiadać temu, co działo się na rynku w II lub III kw. 2018 r.

8. Jaką cenę otrzymają odbiorcy energii w podobnej sytuacji jak w pytaniu 1 (sprzedaż rezerwowa na 30.06.2018 r.) w przypadku odbiorców komercyjnych – osób prowadzących działalność gospodarczą oraz firm z sektora MSP?

ME
Odsyła do odpowiedzi na pytanie nr 4, z zastrzeżeniem przepisów znowelizowanego art. 5 ustawy, różnicujących okresy, w których poszczególnym grupom odbiorców przysługuje uprawnienie do stabilizacji cen energii na poziomie z 2018 r.

Energetyka
Nie potrafiła odpowiedzieć na to pytanie, czekała na przyjęcie rozporządzenia.

Czyli…..
Dopiero w przyjęciu aktów wykonawczych do ustawy prądowej będzie określone postępowanie co do umów rezerwowych na 30.06.2018 r. W przypadku obecnie obowiązujących umów na zasadach sprzedaży rezerwowej obowiązuje dostosowanie poziomu cen do tych, które obowiązywały 30.06.2018 r.

9. Co jeśli w skład grupy publicznej wchodzą także spółki gminy posiadające koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej i samodzielnie opłacające podatek akcyzowy? Czy takich odbiorców obejmują zapisy ustawy i rozporządzenia?

ME
Obejmują w takim zakresie, w jakim odbiorca jest odbiorcą końcowym (kupuje na użytek własny). Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu zużycia jej na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz paliw gazowych zakupionych w celu ich zużycia na potrzeby przesyłania, dystrybucji, magazynowania paliw gazowych, skraplania gazu ziemnego lub regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego (art. 3 pkt 13a ustawy – Prawo energetyczne).

Energetyka
Przepisy ustawy dotyczą odbiorców końcowych. Odbiorca końcowy to odbiorca dokonujący zakupu energii na własny użytek. Do własnego użytku nie zalicza się energii elektrycznej zakupionej w celu jej zużycia na potrzeby wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.

Czyli…..
Nowe przepisy obejmują wyłącznie odbiorców końcowych, czyli tych, którzy kupują energię elektryczną na swój użytek, a nie w celu jej dalszej sprzedaży, przesyłu czy dystrybucji.

10. W jaki sposób odbiorcy mają dokonać rozliczenia nadpłaty z tytułu energii elektrycznej oraz podatku VAT za I półrocze 2019 r. – powstałej po korekcie faktur, w związku z obniżeniem ceny energii
do poziomu cen z czerwca 2018 r., o którym mowa w ustawie?

ME
Rozliczenie nastąpi na zasadzie korekty poziomu zobowiązania w kolejnych fakturach wystawianych odbiorcy końcowemu. Odnosząc się do korekty podatku VAT – na gruncie przepisów prawa podatnicy mogą korygować uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta następuje poprzez złożenie korygującej deklaracji wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Energetyka
Nadpłaty będą rozliczane zgodnie z zapisami umownymi.

Czyli…..
Zdaniem energetyki rozliczanie wszelkich nadpłat reguluje umowa. Zdaniem resortu w przypadku VAT potrzebna będzie jeszcze korekta zeznania podatkowego z pisemnym jej uzasadnieniem.