Warszawa, 31.07.2019 (ISBnews) - Cyfrowy Polsat szacuje, że wybór ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania jako formy opodatkowania okresów odsetkowych obligacji jednorazowo obciąży linię "Koszty finansowe, netto" w skonsolidowanym rachunku zysków i strat grupy łączną kwotą 70,1 mln zł, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w II kwartale 2019 r., podała spółka.
"W związku z możliwością wynikającą z przepisów wprowadzonych Dz.U.2018.2193 z dnia 23 listopada 2018 roku, a obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 roku, dokonujących zmian w zakresie Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zarząd spółki informuje, iż podjął decyzję o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od: obligacji wyemitowanych przez spółkę dnia 20 maja 2011 roku i wykupionych w 2014 roku o łącznej wartości nominalnej 350 mln euro" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie zarząd informuje, iż w dniu 31 lipca 2019 roku powziął informację o podjęciu decyzji przez zarząd spółki Polkomtel sp. z o.o., będącej spółką zależną, o wyborze i dokonaniu w terminie ustawowym zapłaty zryczałtowanej formy opodatkowania od odsetek lub dyskonta należnych od:
- obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan Capital Holding sp. z o.o., której następcą prawnym w efekcie połączenia dokonanego w 2013 roku jest Polkomtel, dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 542,5 mln euro;
- obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 500 mln USD;
- obligacji wyemitowanych przez spółkę Spartan dnia 26 stycznia 2012 roku i wykupionych w 2016 roku o łącznej wartości nominalnej 201 mln USD, wymieniono w komunikacie.
"Wybór formy opodatkowania w postaci ryczałtu w wysokości 3% podstawy opodatkowania dotyczy odpowiednich okresów odsetkowych wyżej wymienionych obligacji i jednorazowo obciąży linię 'Koszty finansowe, netto' w skonsolidowanym rachunku zysków i strat Grupy Cyfrowy Polsat łączną kwotą 70,1 mln zł, pomniejszając tym samym skonsolidowany zysk netto w drugim kwartale 2019 roku. Jednocześnie, zgodnie z wymogami Zmienionych Przepisów Podatkowych, spółka oraz Polkomtel zamierzają dokonać płatności składających się łącznie na wyżej wymienioną kwotę na rzecz Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie do dnia 31 lipca 2019 roku" - czytamy dalej.
Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza-Żaka. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.
(ISBnews)