W uzasadnieniu podano, że w 2020 r. dochody z VAT wyniosą ponad 200 mld 150 mln zł, wobec przewidywanych wpływów z tego tytułu w tym roku w wysokości 185 mld 400 mln zł.

Według resortu finansów makroekonomiczne warunki gromadzenia dochodów w 2020 r. będą korzystne dla podatku VAT. Wzrost gospodarczy będzie determinowany głównie wzrostem popytu krajowego.

"Przewidywane jest również nieznaczne przyspieszenie inflacji, co będzie pozytywnie oddziaływać na nominalną wielkość konsumpcji prywatnej, która jest głównym elementem makroekonomicznej bazy VAT. W szczególności przewiduje się, że spożycie prywatne wzrośnie w ujęciu nominalnym w 2020 r. o 6,4 proc., przy czym wzrost będzie wyższy niż w 2019 r." - tłumaczy MF.

Ministerstwo zakłada, że w 2020 r. główne stawki podatku VAT pozostaną na obecnym poziomie. "W celu zapewnienia podatnikom większego bezpieczeństwa związanego ze stosowaniem odpowiednich stawek VAT, w 2019 r. wprowadzona zostanie tzw. nowa matryca stawek, która uporządkuje kwestie przypisania stawek VAT do towarów i usług" - napisano.

Resort zwrócił uwagę, że na prognozowany poziom dochodów z VAT w 2020 r. będą miały również istotny wpływ efekty już wdrożonych oraz planowanych działań mających na celu wzrost efektywności poboru podatku oraz walkę z oszustwami i szarą strefą w tym obszarze. W uzasadnieniu wymieniono m.in.: wprowadzenie kas on–line oraz kas wirtualnych; efekty wdrożonego w 2018 r, systemu teleinformatycznego izby rozliczeniowej (STIR) i mechanizmu analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków i SKOK; efekty wprowadzenia dobrowolnego tzw. mechanizmu podzielonej płatności oraz obowiązkowego w określonych branżach; "dalsze zmiany oraz modyfikacje istniejących rozwiązań, nakierowane na uszczelnienie system podatku VAT". (PAP)