W komunikacie podano, że cel główny Programu to modernizacja administracji publicznej i usprawnienie funkcjonowania państwa dzięki wykorzystaniu technologii cyfrowych. Ma to - jak oceniono - wpłynąć "na podniesienie jakości komunikacji obywateli i innych podmiotów z administracją publiczną".

Przewidziano "trzy kierunki działań służące realizacji programu". "Nakierowanie administracji publicznej na usługi odpowiadające potrzebom obywatela; wspieranie działań administracji publicznej (m.in. chodzi o wdrożenie narzędzi sprzyjających wykorzystaniu cyfrowych usług publicznych, np. w obszarze jednolitego systemu identyfikacji elektronicznej czy doręczeń elektronicznych); rozwój kompetencji cyfrowych obywateli, pracowników administracji publicznej oraz specjalistów TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne), jako konieczny element na rzecz cyfryzacji kraju" - podano.

W komunikacie oceniono, że "w efekcie przeprowadzonych działań polski sektor TIK – przy wsparciu instytucji publicznych – będzie w stanie konkurować na rynku europejskim i światowym".

"Realizacja zakładanych celów przełoży się na szybszy rozwój gospodarczy kraju dzięki stworzeniu odpowiednich warunków do wykorzystania potencjału technologii cyfrowych; poprawę relacji państwa z obywatelem dzięki wdrożeniu personalizowanego i wielokanałowego kontaktu z urzędem; zapewnienie łatwego i szerokiego dostępu do informacji publicznej, dostępu do informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania oraz możliwości wykorzystania zasobów informacyjnych państwa w działalności gospodarczej i społecznej; podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu informatyzacją państwa oraz usprawnieniu współpracy instytucji publicznych, a także zapewnieniu uczestnictwa partnerów biznesowych i społecznych w tym procesie; podniesienie efektywności funkcjonowania administracji publicznej dzięki m.in. uporządkowaniu zasad współpracy między instytucjami publicznymi, czy standaryzacji świadczenia usług; lepsze wykorzystanie danych w sektorze publicznym i prywatnym oraz rozwój technik i zdolności wykorzystywania danych w administracji publicznej i gospodarce oraz podniesienie świadomości cyfrowej i rozwój kompetencji cyfrowych, umożliwiających bezpieczne i efektywne czerpanie korzyści z rozwoju technologii i narzędzi komunikacji" - podano.

Zaznaczono, że integralną częścią Programu jest przygotowany przez poszczególne ministerstwa, jako załącznik do uchwały, plan działań służących realizacji. Choć wcześniej planowano, że Program zostanie zrealizowany w 2019 r. czas ten wydłużono do 2022 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia - zaznaczono w komunikacie CIR.(PAP)

Autor: Radosław Jankiewicz