Warszawa, 30.09.2019 (ISBnews) - XTPL odnotowało 16,58 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2019 r. wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 16,91 mln zł wobec 2,61 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,59 mln zł w I poł. 2019 r. wobec 1,26 mln zł rok wcześniej.

Przychody spółki z dotacji wyniosły w pierwszym półroczu 2019 r. 1,6 mln zł. Oznacza to wzrost o 33% r/r i jest zgodne z planami współfinansowania kosztów rozwoju technologii środkami publicznymi. W związku z koniecznością rozliczenia dotychczas obowiązującego programu motywującego dla kluczowej kadry, spółka rozpoznała koszty tej operacji i w efekcie wynik netto XTPL w pierwszym półroczu 2019 został obciążony kwotą 11,5 mln zł.

"Jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym, bezgotówkowym, bez wpływu na wartość aktywów i kapitały własne. Nie ma ono również wpływu na rozwodnienie dotychczasowych akcjonariuszy, ponieważ rozliczenie zostało dokonane w oparciu o akcje serii L, które zostały
wyemitowane z przeznaczeniem wyłącznie na program motywacyjny w pierwszym półroczu 2017 r." - wyjaśnił członek zarządu XTPL Maciej Adamczyk, cytowany w komunikacie.

Koszty operacyjne spółki są pod kontrolą i z wyłączeniem zdarzenia o charakterze jednorazowym wyniosły 6,7 mln zł. Wzrost rok do roku jest spowodowany głównie liczbą składanych międzynarodowych wniosków patentowych, rozbudową struktur rozwoju biznesu w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz wzmocnieniem zespołu technologicznego, koniecznym dla uzyskania znaczących postępów prac w zakresie przygotowania technologii spółki do przemysłowego wdrożenia, zaznaczono także.

W pierwszym półroczu 2019 r. XTPL koncentrowało się przede wszystkim na komercjalizacji swojej technologii w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych. Spółka poinformowała niedawno o przyjęciu licencjonowania jako modelu biznesowego dla wdrożeń technologii nanodruku na rynku wyświetlaczy do zastosowania w naprawie defektów (ang. open defect repair). Model licencyjny jest dla XTPL atrakcyjny i preferuje go większość potencjalnych klientów, którzy wyrazili zainteresowanie zakupem rozwiązania oferowanego przez spółkę. Podmioty te odbyły już wizyty referencyjne w laboratoriach XTPL lub zgłosiły do nich gotowość w najbliższym czasie.

"Rozwiązanie XTPL ma umożliwić podniesienie wydajności nowoczesnych linii produkcyjnych w sektorze wyświetlaczy, wzbudza zatem duże zainteresowanie producentów z tej branży. Zadbaliśmy tu o najwyższy poziom ochrony własności intelektualnej, co ma zagwarantować spółce bezpieczną komercjalizację i odpowiednią pozycję negocjacyjną przed podpisaniem umów licencyjnych" - powiedział prezes Filip Granek, cytowany w komunikacie.

Równolegle spółka realizuje III fazę zaawansowanego projektu typu proof of concept dla wiodącego amerykańskiego producenta z branży inteligentnego szkła (smart glass). Wdrożenie rozwiązania XTPL ma docelowo pozwolić na znaczącą poprawę cech użytkowych produktów partnera i otworzyć dla niego nowe segmenty rynkowe. Sukces technologiczny projektu leży zatem w interesie obu podmiotów. Potwierdzenie przez obecnie prowadzone testy skuteczności technologii XTPL może zaowocować wspólnym opracowaniem rozwiązań produkcyjnych w oparciu o know-how i własność intelektualną spółki na bazie np. umowy Joint Development Agreement - JDA, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2019 r. wyniosła 15,91 mln zł wobec 2,55 mln zł straty rok wcześniej.

XTPL rozwija i komercjalizuje na światowym rynku przełomową, addytywną technologię umożliwiającą ultraprecyzyjne drukowanie nanomateriałów. Technologia ta ułatwi m.in. produkcję wyświetlaczy nowej generacji, inteligentnego szkła z zaawansowanymi funkcjonalnościami, innowacyjnych zabezpieczeń antypodróbkowych czy paneli fotowoltaicznych o zwiększonej wydajności. Obecnie XTPL komercjalizuje swoją technologię w dwóch pierwszych polach aplikacyjnych: wyświetlaczy oraz smart glass. Akcje spółki zadebiutowały na rynku głównym GPW w lutym 2019 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 2,27 mln zł w 2018 r.

(ISBnews)