Warszawa, 14.11.2019 (ISBnews) - Ciech utworzył w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 r. dodatkowy odpis aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związany z utratą wartości aktywów spółki Ciech Soda Romania, który łącznie z odpisem utworzonym w I półroczu wyniesie 73,7 mln zł, podała spółka.

"Decyzja o utworzeniu dodatkowego odpisu została podjęta w wyniku:

1. spełnienia się "Scenariusza 2" (...) tj. braku osiągnięcia porozumienia pomiędzy spółką zależną a jedynym dostawcą pary - spółką S.C. CET Govora S.A. w Rumunii w upadłości układowej co do poziomu ceny pary technologicznej, potwierdzonego pismem CET informującym o braku możliwości dostaw pary po cenie ustalonej w wypowiedzianej umowie,

2. analizy możliwych opcji dostaw pary z nowego źródła, których prawdopodobieństwo realizacji, na dzień podejmowania decyzji, oceniono jako niewystarczająco wysokie" - czytamy w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że utworzenie dodatkowego odpisu nie będzie miało wpływu na skonsolidowaną znormalizowaną EBITDA grupy Ciech (liczoną jako EBITDA skorygowana o nietypowe zdarzenia jednorazowe), skonsolidowane przepływy finansowe oraz na sprawozdanie jednostkowe spółki.

"Wartość dodatkowego odpisu wpłynie na skonsolidowany wynik na działalności operacyjnej, skonsolidowaną EBITDA i skonsolidowany wynik netto grupy Ciech za trzeci kwartał 2019 roku. Dodatkowy odpis zostanie zaprezentowany w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie kwartalnym grupy Ciech za III kwartały 2019 roku, który zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2019 r." - czytamy także.

Jednocześnie spółka informuje, że kontynuowane są analizy dotyczące możliwości pozyskania nowego źródła pary o racjonalnym koszcie oraz długoterminowej współpracy w zakresie dostaw pozostałych surowców niezbędnych do produkcji (gwarantujących przewidywalność kosztową w kolejnych latach). Wynik tych analiz może mieć wpływ na wysokość odpisów ujętych w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym grupy Ciech za kolejne okresy sprawozdawcze, podano także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,67 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)