Warszawa, 25.11.2019 (ISBnews) - Prezes i członek zarządu Scope Fluidics zadeklarowali zamiar wzięcia udziału w ABB i zamiar nabycia pakietu akcji o wartości co najmniej po 75 tys. zł po cenie ustalonej w procesie budowy księgi popytu, podała spółka.
"Pan Piotr Garstecki, prezes zarządu emitenta oraz pan Marcin Izydorzak, członek zarządu emitenta, w związku z faktem, że Total FIZ zamierza przeprowadzić proces przyspieszonej budowy księgi popytu (ang. Accelerated Book Building, ABB) i sprzedać część posiadanego przez siebie pakietu akcji emitenta, zadeklarowali (niezależnie i każdy z osobna) zamiar wzięcia udziału w ABB i zamiar nabycia pakietu akcji emitenta co najmniej w ilości umożliwiającej każdemu z nich zakup akcji emitenta w ramach ABB (tj. o wartości co najmniej 75 000 zł) po cenie ustalonej w procesie ABB" - czytamy w komunikacie.

Zarząd zwraca uwagę, że cena, po jakiej Total FIZ zamierza oferować nabycie wyżej wskazanych akcji zostanie ustalona w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu oraz, że to do Total FIZ będzie należała decyzja, którym podmiotom sprzeda do 170 772 akcji spółki.
"Jednakże, zgodnie z warunkową umową (o której emitent informował raportem bieżącym nr 24/2019), Total FIZ zamierza skierować ofertę nabycia do 170 772 akcji emitenta, należących do TOTAL FIZ, wyłącznie do wybranych inwestorów, których liczba nie przekroczy 149, w tym do akcjonariuszy emitenta, którzy będą posiadać akcje emitenta w liczbie reprezentującej więcej niż 0,5% kapitału zakładowego emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa na walnym zgromadzeniu zwołanym na 10 grudnia 2019 r. i którzy zarejestrują swoje akcje na tym walnym zgromadzeniu lub którzy przedstawią dokument potwierdzający, że dany akcjonariusz był akcjonariuszem emitenta w dniu rejestracji uczestnictwa na tym walnym zgromadzeniu" - czytamy także.
Według spółki, intencją Total FIZ jest, aby tacy akcjonariusze, którzy nie skorzystali z powyższego prawa w części lub w całości, mogli też wskazać maksymalnie jeden inny dodatkowy podmiot lub osobę, która nabędzie akcje emitenta. Total FIZ zamierza sprzedać w ramach ABB część posiadanego przez siebie pakietu akcji akcjonariuszom Scope Fluidics określonym powyżej pod warunkiem, że: (i) dany uprawniony akcjonariusz podejmie decyzję o nabyciu pakietu akcji o wartości co najmniej 75.000 złotych (minimalna wartość transakcji pakietowej dla spółki) i (ii) zadeklaruje zakup akcji po cenie nie niższej niż ustalonej w procesie przyspieszonej budowy księgi popytu" - czytamy także.
Spółka przypomniała, że zgodnie z raportem bieżącym nr 24/2019 emitenta, w przypadku przeprowadzenia transakcji ABB zgodnie z określonymi warunkami, Total FIZ zobowiązał się do objęcia emisji do 231 540 nowych akcji spółki serii F po tej samej cenie, po której wcześniej sprzeda akcje w ABB. Total FIZ powyższe czynności zamierza przeprowadzić w ten sposób, aby udział Total FIZ w kapitale zakładowym Emitenta przed i po ich przeprowadzeniu był co najmniej równy (tj. 26,25%).
Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.
(ISBnews)