Lartiq przekazał spółce GetBack kwotę 40 mln zł, a strony rozwiązały dotychczasowy spór, wynika z komunikatu GetBack.

"W wyniku zawartych porozumień Lartiq przekazał na rzecz grupy kapitałowej emitenta kwotę 40 000 000 zł, gdzie kwota ta może ulec podwyższeniu o maksymalnie 2 000 000 zł po spełnieniu warunków przywidzianych ww. porozumieniami. Wyczerpują one wzajemne roszczenia pomiędzy emitentem a Lartiq z tytułu umowy ramowej" - czytamy w komunikacie.

Strony w wyniku wzajemnie poczynionych ustępstw rozwiązały spór związany z zawartą umową świadczenia usług obsługi portfeli inwestycyjnych, na podstawie, której emitent wypłacił na rzecz Lartiq kwotę 49 200 000 zł.

"Ponadto na skutek dojścia do skutku ww. porozumień Lartiq oraz emitent, zrzekły się wzajemnych roszczeń oraz zobowiązały się do podjęcia czynności niezbędnych do skutecznego cofnięcia wszystkich pozwów w postępowaniach sądowych, które strony wytoczyły przeciwko sobie" - czytamy dalej.

GetBack podał, że na skutek realizacji porozumień odzyskał łącznie 42% wszystkich środków, których odzyskanie z tzw. "Roszczeń" (opisanych w Planie Restrukturyzacyjnym) założono na potrzeby realizacji układu.

"Łącznie z wcześniej zawartymi przez emitenta ugodami, realizacja porozumień, będzie skutkować odzyskaniem łącznie 46% wszystkich środków z roszczeń" - czytamy dalej.

Emitent zamierza przeznaczyć te środki na zaspokojenie wierzytelności układowych, zgodnie z układem zatwierdzonym postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, pod warunkiem jego uprawomocnienia, zaznaczono także.

Postanowienie pozostaje nieprawomocne na skutek złożonego przez jednego z wierzycieli zażalenia, przypomniano w informacji.

GetBack w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

>>> Czytaj też: GetBack odzyska 40 mln zł