ING Bank Śląski miał wstępnie 450,3 mln zł zysku netto w IV kw. 2019 r.


Warszawa, 06.02.2020 (ISBnews) - ING Bank Śląski odnotował 450,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 451,6 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie, prezentując wstępne niezaudytowane dane.
Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1 115,7 mln zł wobec 995,1 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 344,6 mln zł wobec 330,7 mln zł rok wcześniej.
Aktywa razem banku wyniosły 158,61 mld zł na koniec 2019 r. wobec 141,81 mld zł na koniec 2018 r.
W całym 2019 r. bank miał 1 658,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.
W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 1 658,7 mln zł wobec 1 523,8 mln zł zysku rok wcześniej.
"W ciągu czterech kwartałów 2019 roku skonsolidowany zysk netto ING Banku Śląskiego wyniósł 1 658,7 mln zł, co oznacza wzrost o 8,9% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Grupa ING Banku Śląskiego zanotowała wzrost podstawowych wielkości komercyjnych - wartości kredytów brutto o 14,7%, a depozytów o 10,9%" - czytamy w raporcie.
Podstawowe dane finansowe Grupy ING Banku Śląskiego za cztery kwartały 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. są następujące:
* wynik na działalności podstawowej wzrósł o 10,6% do 5 789,8 mln zł, w tym:
- wynik z tytułu odsetek wzrósł o 14,2% do 4 293,9 mln zł,
- wynik prowizyjny poprawił się o 5,1% do 1 371,7 mln zł,
* koszty ogółem wzrosły o 7,3% do 2 497,4 mln zł,
* wynik przed kosztami ryzyka wzrósł o 13,1% do 2 863,3 mln zł,
* odpisy z tytułu oczekiwanych strat wzrosły o 20,9% do 605,5 mln zł,
* zysk brutto wzrósł o 11,2% do 2 257,8 mln zł,
* zysk netto wzrósł o 8,9% do 1 658,7 mln zł,
* zwrot z kapitału (ROE) osiągnął poziom 11,62% w porównaniu z 12,45% w ub.r.,
* wskaźnik koszty/przychody wyniósł 43,1% w porównaniu z 44,5% w ub. r.,
* marża odsetkowa netto osiągnęła poziom 2,93% w porównaniu z 2,93% w ub.r.,
* łączny współczynnik kapitałowy wyniósł 16,93% w porównaniu z 15,6% w ub.r.

Najważniejsze wyniki biznesowe Grupy ING Banku Śląskiego osiągnięte po czterech kwartałach 2019 roku w porównaniu do analogicznego okresu ub.r. przedstawiają się następująco:
* wzrost wartości należności brutto od klientów o 14,7% do 120,6 mld zł, w tym:
- należności od klientów detalicznych brutto - wzrost o 21,3% do 55 mld zł,
- należności od klientów korporacyjnych brutto - wzrost o 7,4% do 63,3 mld zł,
* wzrost depozytów o 10,9% do 130,5 mld zł, wymieniono w materiale.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING.
(ISBnews)