Projekt wiąże się z uchwaloną w lipcu ub. r. nowelizacją prawa oświatowego. Pozwoliła ona na ustawowe uregulowanie działanie klas mundurowych o profilu wojskowym – noszących nazwę oddziałów przygotowania wojskowego - zgodnie z wytycznymi MEN i MON.

Projektowane rozporządzenie, opublikowane przez RCL, znajduje się w fazie uzgodnień i zakłada, że organ prowadzący klasę mundurową o profilu wojskowym, otrzyma dotację w wys. do 80 proc. kosztów na zakup specjalistycznego wyposażenia. Dotacja będzie przysługiwała raz na cztery lata na klasy w liceach i raz na pięć lat w przypadku techników, w roku naboru do klasy liczącej co najmniej 22 uczniów. W przypadku pełnej dotacji jej wysokość ma wynosić w pierwszym roku funkcjonowania oddziału przygotowania wojskowego 42 tys. zł.

Dotacja ma przysługiwać na zakup ubioru – bluzy, spodni, podkoszulka i beretu, bluzy ocieplanej, rękawic i czapki, zestawu regulaminowych oznak i plecaka – a także wyposażenia specjalistycznego, w tym kamizelek taktycznych, atrap karabinka, pistoletu, noża i saperki, pneumatycznych replik pistoletu, masek ochronnych, noszy, radiotelefonów, lornetek, latarek i noży lub wielofunkcyjnych narządzi.

Dotacja ma przysługiwać również na transport uczniów i nauczycieli na zajęcia do jednostki wojskowej, jeżeli leży ona w odległości większej niż 60 km od szkoły, oraz transport uczniów i nauczycieli na obozy szkoleniowe.

Uchwalona 19 lipca ub. r. nowelizacja prawa oświatowego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych ma się przyczynić do zwiększenia rezerw osobowych sił zbrojnych. Absolwenci klas mundurowych, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę wojskową, staną się żołnierzami rezerwy.

Celem nowelizacji jest też zasilenie Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, którzy po odbyciu służby przygotowawczej rozpoczną szkolenie specjalistyczne, równolegle do obranej drogi zawodowej.

Koncepcja klas wojskowych pojawiła się w 2000 r. i zakładała przeprowadzenie "eksperymentu pedagogicznego", który po fazie testów miał się zakończyć wprowadzeniem rozwiązania systemowego. Pierwszą klasę wojskową zorganizowano w 2001 r. w liceum w Tucholi. Prowadzenie "klas wojskowych" umożliwiały przepisy nieobowiązującego już rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 2002 r.

Dotychczas ze względu na brak aktów prawnych regulujących tworzenie i działanie klas mundurowych szkoły we własnym zakresie określają główne zasady funkcjonowania takich klas zgodnie z prawem oświatowym, co – wskazywali autorzy nowelizacji – "powoduje dużą różnorodność programową i organizacyjną".

Do tej pory MON mogło wprawdzie oferować wsparcie – pomoc w organizacji zajęć, szkolenie nauczycieli - nie miało jednak rzeczywistego wpływu na sposób prowadzenia zajęć, nie mogło określać standardów ani egzekwować ich wypełniania.

Klasy wojskowe prowadzi 500 szkół w Polsce, do ubiegłego roku zajęcia wojskowe według jednolitego, opracowanego przez MON programu, odbywały się w 124 szkołach uczestniczących w programie Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych wprowadzonym w 2017 roku. Nowelizacja ustaw oświatowych weszła w życie z początkiem bieżącego roku.(PAP)

autor: Jakub Borowski