Dodał, że w udzielonych na pismo prezesa UODO odpowiedziach, zarówno prezes ZBP, jak i przewodniczący KNF potwierdzili, że banki mają obowiązek wdrożyć odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, aby nie dopuszczać do bezprawnego wykorzystywania danych m.in. do przejęcia tożsamości.

Jak czytamy w komunikacie, do UODO napływają sygnały o niezgodnych z prawem praktykach pracowników banków, polegających na nielegalnym sprzedawaniu baz danych klientów tych instytucji.

"Osobami, które mogą przyczyniać się do wycieku danych osobowych są nierzadko pracownicy instytucji finansowych posiadających takie dane. W wielu przypadkach do udostępniania danych przez pracowników dochodzi w wyniku błędu, stosowania niewłaściwych środków bezpieczeństwa, czasem jednak także poprzez zamierzone działania osób kończących współpracę z tymi podmiotami. Często dochodzi do takich sytuacji poprzez przesyłanie danych osobowych klientów na prywatne skrzynki mailowe lub nośniki danych stanowiące własność tych osób" - podał UODO.

Jak podkreślił prezes UODO, handel w ten sposób pozyskiwanymi bazami danych jest niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ tak pozyskane dane mogą być wykorzystywane wbrew woli klientów m.in. do zaciągania w ich imieniu zobowiązań finansowych.

Zdaniem prezesa UODO z punktu widzenia ochrony danych osobowych oraz tajemnicy bankowej takie zachowanie jest niedopuszczalne. "Dlatego tak ważne jest, aby banki intensywniej kontrolowały pracowników pod kątem przestrzegania przyjętych przez administratorów procedur ochrony danych osobowych, m.in.: odpowiednio, systematycznie i skutecznie ich szkoliły a także wprowadzały wzmocnione mechanizmy weryfikacyjno-rozliczeniowe wobec pracowników" - zaznaczono.

Według prezesa ZBP wyeliminowanie procederu handlu danymi pozyskiwanymi bezprawnie jest możliwe przy współdziałaniu kilku instytucji: regulatorów rynku, organów ścigania i samych administratorów. Dodał, że banki podejmują działania na rzecz uświadamiania pracowników o koniczności zapewniania ochrony danych osobowych.

"Przewodniczący KNF stwierdził, że Komisja kontroluje i monitoruje podmioty z sektora finansowego, a w przypadku wykrycia nieprawidłowości kieruje do podmiotu odpowiednie zalecenia" - podano w informacji UODO. Jak poinformowano, przewodniczący KNF w najbliższym czasie planuje przegląd rekomendacji i wytycznych dotyczących zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ryzykami IT na rynku finansowym. Zapowiedział on też rozpoczęcie prac nad stworzeniem jednolitego modelu oceny ryzyka obszaru cyberbezpieczeństwa podmiotów nadzorowanych - napisano. (PAP)

autor: Magdalena Jarco