"Mianując Antoniego Repę pełnomocnikiem ds. strategii, chcę mieć pewność, że podtrzymanie zaufania do rynku kapitałowego idzie w dobrym kierunku" - powiedział Kościński, cytowany w komunikacie.

Głównym zadaniem pełnomocnika będzie realizacja 90 postulatów przewidzianych w SRRK, co ma zapewnić większą popularność rynku kapitałowego i sprawić, że będzie postrzegany jako miejsce do lokowania oszczędności, podano także.

"Ułatwienia, przejrzystość i proinwestorskie rozwiązania mają z kolei przyciągnąć oszczędności Polaków, jak i kapitał zagraniczny" - czytamy dalej.

Antoni Repa ukończył studia MBA o specjalizacji finanse na UCLA Anderson School of Management w Los Angeles w Kalifornii, posiada tytuł BA (BA Joint Honours Degree) nadany przez Leeds University w Wielkiej Brytanii.

"Karierę zawodową rozpoczął w Bank of America w Londynie, a następnie w United Bank of Kuwait, tradycyjnym brytyjskim banku inwestycyjno-handlowym (merchant bank), specjalizującym się w finansowaniu handlu (trade finance), zarządzaniu portfelem inwestycyjnym, obrocie papierami wartościowymi oraz bankowości korporacyjnej. Brał udział w pracach nad Narodowym Funduszem Inwestycyjnym i współuczestniczył w tworzeniu Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych" - podano także.

W październiku 2019 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Jak wówczas informowano, celem projektu jest poprawa dostępu do finansowania dla krajowych przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich firm. Chodzi o obniżenie przeciętnego kosztu pozyskania kapitału, co przyczyni się do długoterminowego rozwoju polskiej gospodarki.

Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego przewiduje także m.in., do 2020 r. - podjęcie działań poprawiających efektywność procedur administracyjnych dotyczących funkcjonowania podmiotów rynku kapitałowego, do 2023 r. - podjęcie działań, takich jak zwiększenie: skali pozyskiwania kapitału przez polskie przedsiębiorstwa; płynności rynku; efektywności instytucji pośredniczących oraz wzrost poziomu oszczędności prywatnych.