Na początku marca o 5 proc. więcej badanych niż w lutym uważało, że sytuacja w kraju się poprawia. Przeciwnego zdania było 39 proc., co oznaczało spadek o 3 proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca. 13 proc. respondentów nie potrafiło ocenić kierunku zmian w kraju - 2 proc. mniej niż w lutym.

CBOS zaznacza, że im silniejsze przekonanie, że polityka obecnego rządu stwarza szansę poprawy sytuacji gospodarczej, tym częściej badani oceniają, że sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym kierunku - 74 proc. respondentów wskazało, że raczej się zgadza z tą opinią, a 90 proc., że zdecydowanie się zgadza. Z kolei im bardziej negatywny odbiór działań rządu w obszarze gospodarki, tym więcej przekonanych, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku - 70 proc. badanych zaznaczyło, że polityka obecnego rządu raczej nie stwarza szansy poprawy sytuacji gospodarczej, a 86 proc. było zdecydowanie o tym przekonanych.

Raport wskazuje, że poglądy polityczne mają wpływ na ocenę kierunku, w którym zmierza Polska. 84 proc. respondentów wśród potencjalnego elektoratu Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) głosi przekonanie, że sytuacja ogólna idzie w dobrym kierunku. Zwolennicy pozostałych ugrupowań parlamentarnych, a także niezainteresowani udziałem w wyborach parlamentarnych oraz niezdecydowani najczęściej uważają, że sytuacja w kraju się pogarsza. Najbardziej sceptycznie nastawieni są wyborcy Koalicji Obywatelskiej - 77 proc. z nich oceniło, że Polska idzie w złym kierunku.

CBOS podaje, że w pierwszej połowie marca, w porównaniu z trzema poprzednimi miesiącami, znacząco poprawiły się oceny sytuacji politycznej w Polsce, które wróciły do poziomu notowanego w listopadzie ubiegłego roku, po październikowych wyborach parlamentarnych. Największa grupa badanych sytuację polityczną określiła jako ani dobrą, ani złą - 34 proc. (5 proc. więcej niż w lutym), 30 proc. uznało ją za dobrą (5 proc. więcej niż w ) i również 30 proc. oceniło ją źle (o 9 proc. mniej niż w lutym). O 1 proc. mniej respondentów niż w litym nie miało w tej kwestii wyrobionego zdania - 6 proc. w pierwszej połowie marca.

Raport CBOS zaznacza, że w pierwszej połowie marca, po wyraźnym lutowym pogorszeniu, znacząco poprawił się również odbiór sytuacji gospodarczej w Polsce: przybyło ocen pozytywnych (53 proc., o 7 proc. więcej niż w lutym), a ubyło negatywnych (12 proc., o 4 proc. mniej) i ambiwalentnych (31 proc., o 2 proc. mniej).

Oceny obecnego poziomu życia badanych i ich rodzin w pierwszej połowie marca były znacznie lepsze niż w poprzednich ośmiu miesiącach. Siedmiu na dziesięciu badanych (70 proc., od lutego wzrost o 6 proc.) stwierdziło, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, nieco ponad jedna czwarta (26 proc., spadek o 6 proc.) oceniła swoją sytuację jako przeciętną (ani dobrą, ani złą), a jedynie 4 proc. – jako złą (bez zmian).

Prognozy dotyczące sytuacji w zakładach pracy w perspektywie najbliższego roku w stosunku do lutego znacząco się w pierwszej połowie marca pogorszyły. Choć nadal większość osób aktywnych zawodowo uważała, że w ciągu najbliższego roku sytuacja w ich zakładach pracy pozostanie bez zmian (60 proc.), to w stosunku do lutego znacząco ich ubyło (o 5 proc.). Ubyło też osób spodziewających się poprawy (18 proc., spadek o 3 proc.). Zwiększył się natomiast odsetek obawiających się pogorszenia (13 proc., wzrost o 6 proc.).

Badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (358) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–15 marca 2020 roku na liczącej 919 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. (PAP)

Autorka: Alicja Skiba