Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Benefit Systems miał 1,548 mln aktywnych kart sportowych na koniec I kwartału 2020 r. wobec 1,297 mln kart rok wcześniej. Spółka oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii koronawirusa na wyniki II kw. 2020 r. - zarówno po stronie przychodów jak i wyniku operacyjnego.
"Na koniec 1 kwartału 2020 r. liczba aktywnych kart sportowych wyniosła 1 548,9 tys. szt. (w tym 1 177,5 tys. szt. w Polsce oraz 371,4 tys. szt. na rynkach zagranicznych). Na koniec 1 kwartału 2019 r. liczba kart sportowych wynosiła 1 297,3 tys. szt. (w tym 1 032,1 tys. szt. w Polsce oraz 265,1 tys. szt. na rynkach zagranicznych)" - czytamy w komunikacie.
Wzrost stanu obsługiwanych kart sportowych w okresie ostatnich 12 miesięcy wyniósł odpowiednio 145,4 tys. szt. w Polsce, oraz 106,3 tys. szt. na rynkach zagranicznych, co stanowi wzrost odpowiednio o 14,1% w Polsce oraz o 40,1% na rynkach zagranicznych względem końca 1 kwartału 2019 r., podano także.
Spółka przypomina, że od 14 marca 2020 r. doszło do czasowego zamknięcia obiektów sportowych i klubów fitness.
"W związku z powyższym emitent podejmuje działania polegające na dostarczaniu użytkownikom kart sportowych usług w formule online. W kwietniu spółka oferuje pracodawcom i ich pracownikom rabaty lub dodatkowe usługi związane z korzystaniem z programu MultiSport. Klienci i użytkownicy mają również możliwość dokonania zawieszenia kart sportowych do dnia ponownego otwarcia obiektów sportowych. Spółka nie będzie pobierała opłat za zawieszone karty od kwietnia. W momencie otwarcia obiektów pobieranie opłat będzie wznowione. Szacowana proporcja zawieszonych kart w kwietniu wynosi 70% wszystkich kart w Polsce" - czytamy także.
Na rynkach zagranicznych, na których obiekty sportowe również są zamknięte w związku z stanem epidemii wywołanym koronawirusem COVID-19, oferta spółek należących do grupy kapitałowej emitenta aktualnie nie przewiduje usług w formule online.
"W związku z powyższym emitent oczekuje znacznego spadku przychodów w segmencie "Zagranica" w 2Q 2020 r. Na moment publikacji niniejszego raportu zarówno w Polsce jak i za granicą, spółki z grupy kapitałowej nie notują wypowiedzeń umów z klientami (pracodawcami) kart sportowych w istotnej skali. Zarówno w Polsce jak i na rynkach zagranicznych, w okresie zamknięcia obiektów sportowych, spółki z grupy kapitałowej nie pobierają opłat za karnety od klientów (B2C) sieci fitness" - czytamy dalej.
"W związku z powyższym grupa kapitałowa oczekuje znaczącego negatywnego wpływu epidemii na wyniki 2Q 2020 r. zarówno po stronie przychodów jak i wyniku operacyjnego. Skala tego wpływu zależeć będzie m.in. od czasu trwania zamknięcia obiektów sportowych oraz skuteczności działań spółek należących do grupy kapitałowej w obszarze oszczędności kosztowych" - podkreślono w komunikacie.
Spółka podała także, że na moment publikacji oczekuje, że w związku z epidemią istotna część negatywnego wpływu na wyniki II kw. 2020 r. z tytułu utraty przychodów B2C w klubach fitness w Polsce zostanie skompensowana przez oszczędności na kosztach bezpośrednio związanych z działalnością tych obiektów.
"Ponadto, emitent rozpoczął optymalizację kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w grupie kapitałowej. Dodatkowo, spółka spodziewa się oszczędności w obszarze klubów fitness na rynkach zagranicznych w II kw. 2020, które jednakże będą istotnie mniejsze niż oszczędności na kosztach bezpośrednich klubów fitness w Polsce. Realizacja zakładanych oszczędności zależy m.in. od czynników niezależnych od grupy kapitałowej, w tym od ostatecznego kształtu regulacji pomocowych wprowadzanych przez władze w Polsce i pozostałych krajach, w których operuje grupa kapitałowa oraz wyniku negocjacji z partnerami biznesowymi" - czytamy dalej.
Niezależnie od wyżej opisanego wpływu epidemii na wyniki II kw. 2020 r., jej wpływ na skonsolidowane wyniki I kw. 2020 r. według aktualnych estymacji spółki opartych o założenia dostępne na dzień publikacji niniejszego raportu, nie będzie znaczący pomimo widocznego spadku przychodów za drugą połowę marca.
Grupa kapitałowa Benefit Systems jest dostawcą rozwiązań w obszarze pozapłacowych świadczeń pracowniczych w zakresie m.in. kart sportowych oraz kultury i rozrywki (Program Kinowy, MultiTeatr). Od kwietnia 2011 roku spółka jest notowana na parkiecie głównym GPW. Skonsolidowane przychody sięgnęły 1,22 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)