Grupa PKO BP oczekuje 'istotnego' spadku r: r zysku netto w I kw. 2020 r.


Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Decyzje banku centralnego z marca i kwietnia, zmiany w sprawozdaniu finansowym związane z ubiegłorocznymi wynikami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) oraz wpływ epidemii koronawirusa będą miały łączny wpływ na zysk netto Grupy PKO Banku Polskiego w wysokości nie mniej niż 320 mln zł, a grupa odnotuje "istotny" spadek zysku netto w ujęciu rocznym, podał bank.
"Bank ocenia, że wpływ łącznej obniżki o 1 pkt proc. stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, zmian dotyczących rezerwy obowiązkowej oraz niektórych decyzji innych instytucji monetarnych i nadzorczych na zysk netto grupy wyniesie w 2020 roku od 550 do 600 mln zł. Faktyczny wpływ będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych" - czytamy w komunikacie.
Bank poinformował także, że w ślad za ubiegłorocznymi wyrokami TSUE, które wywołały zmiany w zachowaniu klientów oraz zmiany w linii orzeczniczej sądów, rozpozna w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r.:
1. wzrost odpisów na ryzyko prawne związane z umowami kredytów hipotecznych walutowych w kwocie 85 mln zł,
2. wzrost rezerw na zwrot części prowizji za udzielenie kredytu w związku z przedterminowymi spłatami kredytów detalicznych w kwocie 70 mln zł.
"Ponadto pomimo wciąż niepełnej wiedzy banku na temat wpływu epidemii na sytuację makroekonomiczną oraz jej wpływu na inne podmioty sektora bankowego, bank uwzględni w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I kwartał 2020 r. konserwatywny odpis z tytułu Covid-19 na prognozowane pogorszenie jakości portfela kredytowego grupy oraz innych aktywów finansowych w kwocie nie niższej niż 215 mln zł. Bank weźmie pod uwagę negatywne scenariusze makroekonomiczne, które zakładają w wersji bazowej recesję gospodarczą, wzrost bezrobocia a także znaczne pogorszenie jakości portfela kredytowego sektora bankowego. Kierować się jednocześnie będzie niższym kosztem ryzyka grupy w stosunku do grupy rówieśniczej w roku 2019 oraz relatywnie niższą ekspozycją grupy na sektory gospodarki najbardziej zagrożone z powodu pandemii" - czytamy dalej.
"Łączny wpływ wyżej wymienionych zdarzeń na zysk netto grupy w I kwartale 2020 roku wyniesie nie mniej niż 320 mln zł, a grupa odnotuje istotny spadek zysku netto w porównaniu do I kwartału 2019 roku. Powyższe szacunki i założenia mogą podlegać zmianom" - podsumowano.
PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 348,04 mld zł na koniec 2019 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.
(ISBnews)