Chodzi o rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, którym w środę ma zająć się Sejm.

W art. 13 projektu, który zawiera proponowane zmiany w Prawie telekomunikacyjnym, znalazł się punkt 11, głoszący, że "Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Kadencja Prezesa UKE trwa 5 lat."

Według obecnie obowiązujących przepisów "Prezesa UKE powołuje i odwołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów". Obecne Prawo telekomunikacyjne zawiera też przepis zawarty w art. 190, że "Prezes UKE może być odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, wyłącznie w przypadku: rażącego naruszenia prawa, skazania prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, orzeczenia zakazu zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwa, choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie zadań".

Projekt tarczy 3.0 przewiduje rezygnację z tego przepisu. Wprowadza natomiast przepis stanowiący, że kandydat na Prezesa UKE wskazywany przez Prezesa Rady Ministrów Sejmowi jest wyłaniany w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Do naboru tego może - według projektu tarczy - przystąpić osoba, która łącznie spełnia następujące warunki: posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, jest obywatelem polskim, korzysta z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiada kompetencje kierownicze, posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek, w tym co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek, posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Prezesa UKE, posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z telekomunikacją lub pocztą i cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Według projektu, Prezes UKE może być odwołany przed upływem kadencji, na którą został powołany, wyłącznie w przypadku zaprzestania spełniania powyższych warunków.

Projekt zawiera także zmiany odnoszące się do przepisów Prawa telekomunikacyjnego dotyczących rezerwacji częstotliwości - art. 115 i 118. Proponuje m.in., by w art. 115, który opisuje wymagania dotyczące rezerwacji częstotliwości, dodać punkt mówiący, iż "wymagania dotyczące bezpieczeństwa i integralności infrastruktury telekomunikacyjnej i usług ustalone przez Prezesa UKE z uwzględnieniem rekomendacji i wytycznych Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), po zasięgnięciu opinii Kolegium, o którym mowa w ustawie o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa".

Dodaje także ustęp dotyczący unieważniania z urzędu przetargu, aukcji albo konkursu.

Według harmonogramu pracy Sejmu, posłowie zajmą się projektem tarczy 3.0 w środę. Jest on częścią pakietu stanowiącego tarczę antykryzysową, wprowadza rozwiązania, które mają przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa.

>>> Polecamy: Komitet Stały RM przyjął dwa projekty ustaw uzupełniających tarczę antykryzysową