Mirbud będzie przeznaczać 10-50% zysku netto na dywidendę wg polityki dywid.


Warszawa, 18.05.2020 (ISBnews) - Mirbud przyjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej zgodnie z którą corocznie będzie wnioskować o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto, podała spółka.
"Zarząd, w wyniku dokonanej analizy bieżącej i przewidywanej sytuacji finansowej spółki, podjął uchwałę o przyjęciu polityki dywidendowej Mirbud i jej ogłoszeniu. Zasady niniejszej polityki dywidendowej obowiązywać będą poczynając od uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku osiągniętego przez spółkę za rok 2020" - czytamy w komunikacie.
"Zarząd spółki, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej spółki, corocznie wnioskować będzie do zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy o wypłacanie za poszczególne lata dywidendy w wysokości od 10% do 50% zysku netto Mirbud S.A." - dodano także.
Spółka zastrzegła, iż nie wyklucza w przyszłości podjęcia uchwały w przedmiocie zawieszenia stosowanej w spółce polityki dywidendowej w odniesieniu do roku, w którym wystąpi nadzwyczajna sytuacja skutkująca trudnościami ekonomiczno- finansowymi spółki.
"Zarząd może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę i taką możliwość przewiduje statut. Zarząd Mirbud na podstawie uchwały zarządu oraz za zgodą rady nadzorczej, może na podstawie §37 ust. 5 Statutu spółki wypłacić akcjonariuszom spółki zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy" - czytamy dalej.
Jednocześnie podano, iż spółka może wypłacić zaliczkę, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.
"Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne" - podano dalej.
Mirbud działa przede wszystkim jako generalny wykonawca lub generalny realizator we wszystkich segmentach budownictwa. Od 2008 r. spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 949 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)