Jak poinformowała GPW w komunikacie, do obrotu trafi 10.133 obligacji, które będą notowane w systemie notowań ciągłych.

Electus to spółka specjalizująca się w usługach finansowych dla służby zdrowia i jednostek budżetowych Skarbu Państwa.

W ofercie publicznej oferowano 90 tys. obligacji, z czego 7 obligatariuszy nabyło 10.133 walory.

Wartość nominalna jednej obligacji to 1 tysiąc zł. Oprocentowanie wynosi WIBOR3M plus marża 7 proc. Daty ustalenia praw do odsetek są określane co kwartał, począwszy od 10 czerwca 2009. Data ustalenia prawa do wykupu to 28 marca 2011.

Środki pozyskane z emisji przeznaczono na finansowanie inwestycji w wierzytelności szpitalne oraz wierzytelności innych podmiotów ze sfery budżetowej.