W lutowym rankingu opartym na połączeniu zysków i ryzyka zespół Analiz Online sklasyfikował 186 funduszy w 9 grupach, przy czym 171 miało wystarczająco długą historię, aby uzyskać ocenę w perspektywie 12-miesięcznej, a w przypadku 111 możliwe było nadanie również oceny w horyzoncie 3-letnim.

W czołówkach zestawień 3-letnich zaszła tylko jedna zmiana: w kategorii funduszy dłużnych złotówkowych do grona najlepszych dołączył Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO). Poprawa pozycji tego funduszu wynikała głównie z wyraźnej poprawy wyników funduszu w długim okresie. W ciągu ostatnich 36 miesięcy stopa zwrotu z jednostki tego funduszu wyniosła 14,6 procent i był to czwarty wynik w grupie dwudziestu dwóch funduszy dłużnych złotówkowych. Ponadto towarzyszyło mu stosunkowo niskie ryzyko.

Z kolei w innych grupach w lutowym rankingu zaszło sporo zmian. Na uwagę zasługuje kilka, w tym dołączenie funduszu Millennium Akcji (Millennium FIO) do grona najlepszych w horyzoncie 12-miesięcznym w grupie funduszy akcji polskich. Jako jeden z nielicznych produktów odnotował on w lutym jednoczesny wzrost obu not, w tym długoterminowej do 4a.

W identycznej sytuacji znalazł się SKARBIEC - GOTÓWKOWY (Skarbiec FIO), który również dołączył do grona najlepszych w horyzoncie rocznym, tyle że w grupie funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego, jednocześnie notując poprawę oceny 3-letniej do 4a. Podniesienie obu not było także rezultatem działalności zarządzających funduszem PKO/CS Obligacji - FIO. Warto przypomnieć, że jeszcze rok temu był to jeden z najlepszych produktów w grupie obligacji złotówkowych, lecz później za sprawą gorszych wyników jego pozycja uległa istotnemu pogorszeniu. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy w przypadku tego funduszu ponownie odnotowana została poprawa wyników, co automatycznie przełożyło się na wzrost not: rocznej z 3a na 4a, a długoterminowej z 1a do 3a.