Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł w I kw. br. 52,44 mln zł wobec 17,29 mln zł straty rok wcześniej.

Zysk operacyjny na poziomie grupy wyniósł 79,57 mln zł wobec 14,60 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody wyniosły 161,48 mln zł wobec 54,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, w I kw. 2012 roku spółka miała 100,65 mln zł straty netto wobec 30,87 mln zł straty rok wcześniej.