Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl przekroczyły 75-proc. próg ogólnej liczby akcji oraz głosów na WZ w spółce NFI Empik Media & Fashion (NFI EM&F) osiągając poziom 75,58% liczby akcji oraz głosów na WZ spółki.

"Zarząd spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion otrzymał zawiadomienie od Penta Investments Limited oraz Eastbridge Sarl o zwiększeniu przez Podmioty Działające w Porozumieniu udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce. Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem Podmioty Działające w Porozumieniu posiadają prawa do wykonywania głosu z 79.871.902 akcji spółki, stanowiących 75,58% ogólnej liczby akcji w spółce oraz 75,58% ogólnej liczby głosów w spółce" - czytamy w komunikacie.

Do osiągnięcia 75,58% ogólnej liczby głosów w spółce przez Podmioty Działające w Porozumieniu doszło w wyniku: (a) nabycia w dniu 30 maja 2012 r. przez Empik Centrum Investments Sarl, podmiot zależny od Eastbridge, od spółek Labrosse Limited oraz Leton West Enterprises Limited łącznie 820.905 akcji spółki, co stanowi 0,78% ogólnej liczby akcji Spółki oraz 0,78% ogólnej liczby głosów w spółce; oraz (b) zadeklarowania przez Xandora w dniu 6 czerwca 2012 r. zamiaru wykonywania prawa głosu z nieodwołalnego pełnomocnictwa do wykonywania praw głosu z łącznie 820.904 akcji uprawniających do 820.904 głosów w spółce, co stanowi 0,78% ogólnej liczby akcji w Spółce oraz 0,78% ogólnej liczby głosów w spółce, udzielonych przez spółki Labrosse Limited oraz Leton West Enterprises Limited, podano także.

"Przed zaistnieniem zdarzeń określonych w punktach (a) i (b) powyżej Podmioty Działające w Porozumieniu, wraz z ich podmiotami zależnymi oraz dominującymi, uprawnione były łącznie do wykonywania prawa głosu z 78.230.093 akcji Spółki, co stanowiło 74,03% ogólnej liczby akcji spółki oraz ogólnej liczby głosów w spółce z uwzględnieniem rozwodnienia będącego wynikiem rejestracji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych akcji spółki objętych w wykonaniu praw z warrantów subskrypcyjnych" - powiedział prezes Maciej Szymański, cytowany w komunikacie.

W wyniku koncentracji Penta Investents obejmie kontrolę nad NFI Empik Media & Fashion, która będzie sprawowana wspólnie z Eastbridge - obecnym głównym akcjonariuszem.

NFI Empik Media & Fashion stoi na czele grupy kapitałowej i jest właścicielem m.in. sieci salonów Empik, Smyk oraz sklepu internetowego Empik.com.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jedynym podmiotem, który nabywał akcje w wezwaniu, jest spółka celowa Xandora Holdings Limited (Xandora), w całości należąca do Penta. Pierwotnie wezwanie miało dojść do skutku pod warunkiem skupienia przez Xandora takiej liczby akcji, aby Penta i Eastbridge łącznie z podmiotami zależnymi posiadały co najmniej 80% akcji EM&F oraz pod warunkiem uzyskania zgód odpowiednich urzędów ochrony konkurencji i podjęcia przez walne zgromadzenie EM&F uchwały o powołaniu do rady nadzorczej osoby wskazanej przez Penta.

Pod koniec kwietnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zgodził się na przejęcie kontroli nad NFI EM&F przez fundusz Penta.

NFI Empik Media & Fashion miała 32,02 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2012 roku wobec 13,06 mln zł straty rok wcześniej. Skonsolidowane przychody wyniosły 686,47 mln zł wobec 595,12 mln zł rok wcześniej.