Wynik odsetkowy grupy wyniósł 257,46 mln zł wobec 198,64 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 77,57 mln zł wobec 68,19 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 39,46 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 60,28 mln zł zysku rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym, narastająco w I-II kw. 2012 roku bank miał 40,46 mln zł zysku netto wobec 59,40 mln zł zysku rok wcześniej.

Bank BGŻ wypracował w I półroczu zysk netto w wysokości 39,46 mln zł. Wynik ten był o 34,5% niższy niż przed rokiem ze względu na znacząco wyższe odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek, poinformował bank w raporcie półrocznym.

W samym II kw. bank zanotował 1,02 mln zł straty netto w II kw. wobec 26,45 mln zł zysku rok wcześniej za sprawą wzrostu odpisów o prawie 85 mln zł r/r.

"Obserwujemy znaczącą poprawę w wynikach naszych głównych linii biznesowych. Niestety, jednorazowe zdarzenie w drugim kwartale skutkujące koniecznością utworzenia rezerw niekorzystnie wpłynęło na nasz zysk. Gdyby nie ono, wynik banku BGŻ po pierwszym półroczu byłby wyższy od wyniku wypracowanego w okresie styczeń-czerwiec 2011" - powiedział prezes Jacek Bartkiewicz, cytowany w komunikacie.

Odpisy netto z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wzrosły o 194% (104 mln zł ) w skali roku do 157,7 mln zł w I półr.

"Przyczyniły się do tego przede wszystkim wyższe odpisy na kredyty dla przedsiębiorstw, w tym z branży budowlanej - dotyczące zaangażowania wobec pojedynczego klienta z segmentu dużych przedsiębiorstw, który ogłosił upadłość, oraz hipoteczne dla klientów detalicznych. Spadły natomiast odpisy netto na kredyty gotówkowe, do czego przyczyniły się niższe wskaźniki przeterminowania spłat kredytów udzielonych w latach 2011-2012, tj. po zaostrzeniu kryteriów oceny ryzyka dla tego produktu" - podał bank w raporcie.

Wskaźnik udziału należności z utratą wartości pogorszył się z 6,3% na koniec czerwca 2011 i 5,7% na koniec 2011 r. do 6,4% na koniec czerwca 2012 r., głównie w efekcie pogorszenia jakości kredytów dla klientów indywidualnych, w tym głównie kredytów hipotecznych, oraz kredytów dla przedsiębiorstw - głównie w związku z upadłością jednego z klientów z branży budowlanej.

Bank podał, że czynnikiem stabilizującym jakość portfela była bardzo dobra i wciąż poprawiająca się sytuacja portfela kredytów dla rolników indywidualnych, który na koniec czerwca stanowił 21,8% portfela kredytowego brutto.

Wynik z tytułu odsetek w I półroczu wzrósł o 35,8% w skali roku. Marża odsetkowa netto wzrosła w tym czasie o 0,3 pkt proc. do 2,9%.

Wynik z opłat i prowizji wzrósł o 12% w skali roku do 148,18 mln zł

Wynik na działalności handlowej zmniejszył się o 25,9% r/r do 39,4 mln zł, do czego przyczyniła się zmiana struktury finansowania zewnętrznego w następstwie pozyskania kredytu w CHF w 2011 r.

Ogólne koszty administracyjne wzrosły o 12% do 459,24 mln zł na co wpłynął przede wszystkim wzrost kosztów pracowniczych, pozostałych kosztów rzeczowych oraz składek i wpłat na BFG i KNF.

Wskaźnik koszty do dochodów (C/I) spadł o 7,7 pkt proc. w skali roku do 70,4% na koniec czerwca.

Zwrot z kapitałów (ROE) spadł o 1,9 pkt proc. do 2,9% na koniec czerwca.

Łączna wartość aktywów grupy wyniosła 35,07 mld zł na koniec czerwca i była o tj. 23,7% wyższa niż rok wcześniej.

Wartość kredytów i pożyczek brutto wzrosła o 20,5% w skali roku do 26,28 mld zł.

Wartość kredytów dla klientów detalicznych zwiększyła się o 9,3% do 8,77 mld zł. Wartość sprzedaży kredytów gotówkowych w I połowie 2012 r. wyniosła 252,8 mln zł i była o 62,9% wyższa niż rok wcześniej, w efekcie czego portfel wzrósł o 11% r/r do 781,3 mln zł.

Wartość kredytów hipotecznych wyniosła 721,9 mln zł wobec 256,4 mln zł rok wcześniej. Wyższa sprzedaż przełożyła się na przyspieszenie dynamiki wzrostu portfela złotowych kredytów hipotecznych do 20,1% r/r do 3,95 mld zł.

Wartość kredytów instytucjonalnych brutto wyniosła 17,51 mld zł i była o 27%, wyższa niż rok wcześniej. Wzrost ten został zrealizowany w II półroczu 2011 r. oraz II kwartale 2012 r. i objął wszystkie segmenty.

Depozyty klientów instytucjonalnych wyniosły wzrosły o 19,6% w skali roku do 9,63 mld zł na koniec czerwca. Bank podał, że niemal cały wzrost tego wolumenu został zrealizowany w II półroczu 2011 r.

Głównym czynnikiem wzrostu depozytów detalicznych były środki pozyskane przez BGŻOptima. Wartość depozytów klientów detalicznych zgromadzonych za pośrednictwem tego kanału wyniosła 2,44 mld zł, co stanowiło wzrost o 50,8% w stosunku do końca 2011 r.

Na koniec czerwca liczba klientów obsługiwanych przez BGŻOptima wyniosła 55 tys. Od początku roku bank pozyskał 17,8 tys. nowych klientów.

Łącznie depozyty klientów detalicznych wzrosły o 26,1% r/r do 14,49 mld zł na koniec czerwca.