PKO BP

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) wyraziła zgodę na zrealizowanie przez PKO Bank Polski przedterminowego wykupu (opcja call) wszystkich obligacji podporządkowanych o łącznej wartości nominalnej 1.600,70 mln zł wyemitowanych w październiku 2007 r., podał bank w komunikacie. >>>>

Getin Holding, GetinNoble Banku

Spółka inwestycyjna Getin Holding podpisała ze swoim większościowym akcjonariuszem Leszkiem Czarneckim oraz podmiotami od niego zależnymi przedwstępne umowy dotyczące zakupu 30.300.964 akcji Getin Noble Banku za łącznie 48,6 mln zł, poinformował Getin w komunikacie. Spółki zależne Czarneckiego, które brały udział w podpisaniu umowy to LC Corp B.V., Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich, Idea Expert i RB Investcom.

Hawe

Reklama

NWZ firmy telekomunikacyjnej Hawe zdecydowało o emisji od 50 mln do 100 mln akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej, poinformowała spółka w komunikacie. Cena emisyjna akcji serii H wynosić ma 6 zł, jednocześnie przy ewentualnej zmianie nie mniej niż 5 zł. Wcześniej spółka zapowiadała, że NWZ ma uchwalić nową emisję akcji o wartości 350 mln zł. Emisja ma być kierowana do inwestora strategicznego po pozytywnym zaopiniowaniu przez zarząd wyników ostatecznego badania due diligence prawnego, finansowego oraz technicznego TK Telekom oraz po uzgodnieniu z PKP kwestii między innymi tzw. „prawa drogi" w sposób satysfakcjonujący dla konsorcjum.

Polimex-Mostostal

NWZ firmy budowlanej Polimex w dniu 15 października zdecyduje o emisji akcji dla obligatariuszy o wartości ok. 250 mln zł, emisji kierowanej do potencjalnych inwestorów strategicznych o wartości ok. 235 mln zł oraz warunkowej emisji do dotychczasowych akcjonariuszy na ponad 100 mln zł, poinformowała spółka w komunikacie. Projekty uchwał przewidują emisję nie więcej niż 431.034.000 akcji serii M z zamiarem konwersji na kapitał zakładowy zobowiązań z tytułu obligacji oraz do 468.988.156 akcji serii N1 kierowaną do jednego lub kilku inwestorów strategicznych. Dodatkowo spółka planuje do 208.461.630 akcji serii N2 z prawem poboru w związku z zamiarem umożliwienia dotychczasowym akcjonariuszom spółki jej dokapitalizowania. Uchwała ta wejść ma w życie jeśli nie zostaną objęte wszystkie akcje serii N1. Zarząd spółki szacuje, iż w wyniku tej ewentualnej emisji Polimex zostanie dokapitalizowany kwotą około 105 mln zł. Proponowany dzień prawa poboru akcji serii N2 ustalono na 22 listopada 2012 r. Za jedną posiadaną akcję spółki na koniec dnia prawa poboru przysługiwać będzie jedno prawo poboru akcji serii N2.
Akcjonariusze spółki głosować będą także w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa spółki. Zarząd liczy, że wpływy ze zbycia aktywów deweloperskich i inwestycyjnych oraz innych) sięgnie co najmniej 330 mln zł.

Firma budowlana Polimex-Mostostal podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) niewiążący listy intencyjny, przedmiotem którego jest uczestnictwo ARP w podwyższeniu kapitału spółki do ok. 32,99% głosów na WZ Polimeksu, podała spółka w komunikacie.>>>>

Polimex-Mostostal oczekuje, że w środę podpisze z bankami gwarancje dobrego wykonania na kontrakt w Kozienicach. Wówczas podpisanie umowy na budowę bloku mogłoby nastąpić także w środę - poinformowało PAP źródło zbliżone do spółki. "Polimex ma wszystkie dokumenty potrzebne do wystawienia gwarancji i one powinny dziś zostać wystawione. Nikt nie zakłada, że dziś ich nie będzie. Jeśli gwarancje będą wystawione to harmonogram pozwala, aby jeszcze dziś podpisać umowę" - poinformowało PAP źródło zbliżone do spółki. Pod koniec maja Enea informowała, że konsorcjum Polimex-Mostostal i Hitachi wygrało przetarg na budowę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o mocy do 1.000 MW w należącej do Enei Elektrowni Kozienice, oferując ok. 6,28 mld zł brutto. Podpisanie kontraktu początkowo było spodziewane 12 września.

Sadovaya Group

Sadovaya Group, producent węgla działający na Ukrainie, zanotowała sprzedaż węgla na poziomie 43,74 tys. ton w sierpniu br. (wzrost o 29 m/m i spadek o 53,5% r/r), poinformowała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku sprzedaż sięgnęła 464,42 tys. ton (spadek o 39% r/r). Produkcja węgla w ostatnim miesiącu zwiększyła się o 30,6% m/m i o 18,2% w ujęciu rocznym i wyniosła 50,44 tys. ton. Narastająco od początku wyniosła 316,87 tys. ton (wzrost o 12,4% r/r), podano także. W ciągu ośmiu miesięcy 2012 r. produkcja w kopalni Sadovaya wzrosła o 10 % do 164,63 tys. ton, zaś w kopalni Rassvet-1 zwiększyła się o 15,2% r/r do 152,24 tys. ton, poinformowała także Sadovaya Group.

DM IDMSA

NWZ DM IDMSA zdecydowali o emisji obligacji o wartości nominalnej do 50 mln zł zamiennych na akcje o wartości nominalnej do 43,6 mln zł oraz prywatnej oferty akcji z wyłączeniem prawa poboru, skierowanej do pracowników IDMSA, którzy nabyli akcje w ramach wcześniejszego programu motywacyjnego zakończonego w 2010, podała spółka w komunikacie. „Na NWZA reprezentowanych była ponad jedna trzecia akcji. Za przyjęciem obu uchwał głosowało ponad 90 proc. akcjonariuszy obecnych na NWZA" – czytamy w komunikacie. „Rezultaty Walnego Zgromadzenia jasno wskazują, że akcjonariusze IDMSA popierają przedstawione plany dokapitalizowania spółki, co umożliwi m.in. spłatę bieżącego zadłużenia oraz odbudowę bazy kapitałowej. Spodziewamy się, że ze względu na konstrukcję emisji papiery dłużne zostaną szybko skonwertowane na akcje, co będzie korzystne dla spółki w jej obecnej sytuacji. Celem emisji akcji skierowanej do pracowników jest natomiast dobezpieczenie kredytów, które zaciągnęli na nabycie akcje od spółki w 2010 roku. Emisja ta będzie miała bardzo niewielki udział w całości kapitału zakładowego po skonwertowaniu na akcje obligacji wyemitowanych w ramach przyjętej wczoraj uchwały – powiedział prezes DM IDM Grzegorz Leszczyński, cytowany w komunikacie. NWZA nie zajmowało się natomiast wnioskiem dotyczącym dodatkowej emisji z prawem poboru, który został złożony w trakcie obrad 13 września.

AmRest

Spółki zależne operatora sieci restauracji AmRest Holdings SE - AmRest s.r.o. i AmRest Coffee s.r.o. - zawarły umowę dystrybucyjną z Quick Service Logistics Czech s.r.o. (QSL) na terenie Republiki Czeskiej o szacunkowej wartości 2 mld CZK (ok. 335 mln zł) w okresie pięciu lat, podała spółka w komunikacie.

Eko Holding

Mid Europa Partners Limited zamierza przeprowadzić badanie stanu przedsiębiorstwa Eko Holding w celu potencjalnego ogłoszenia wezwania na sprzedaż 100% akcji spółki, podała firma w komunikacie. >>>>

MCI Management

Nadzwyczajne walne zgromadzenie MCI Management podjęło decyzję o zaakceptowaniu programu emisji obligacji zamiennych na akcje. Dzięki temu spółka może pozyskać z rynku maksymalnie 50 mln zł, które zostaną zainwestowane w przedsięwzięcia technologiczne, podała spółka w komunikacie. "Celem emisji jest sfinansowanie inwestycji w liderów nowych technologii przez fundusze MCI.TechVentures i MCI.EuroVentures. Obecnie dysponujemy płynnością rzędu 250 mln zł w środkach pieniężnych i niewykorzystanych liniach kredytowych, a emisja będzie kolejnym źródłem nowych środków na inwestycje" – powiedział Wojciech Marcińczyk, dyrektor zarządzający MCI Management, cytowany w komunikacie.

MCI Management prowadzi obecnie rozmowy z podmiotami wartymi łącznie ok. 100 mln zł, poinformował dyrektor zarządzający MCI Management Wojciech Marcińczyk. MCI podtrzymuje prognozę inwestycji w wysokości 300-500 mln zł w latach 2012-2013 i spodziewa się w tym roku wyniku na dezinwestycjach rzędu 170-200 mln zł. "Obecnie prowadzimy rozmowy z podmiotami wartymi łącznie ok. 100 mln zł. MCI.TechVentures w tym roku poinformuje jeszcze prawdopodobnie o 2-3 zakupach" - powiedział Marcińczyk, cytowany w komunikacie. Dyrektor dodał, że MCI podtrzymuje prognozę wydatków na inwestycje od 300 do 500 mln zł w latach 2012 i 2013. "W kolejnych ich wartość będzie rosła i wyniesie kilkaset mln zł" - podkreślił.Orbis

Spółka hotelarska Orbis podpisała przedwstępną umowę sprzedaży hotelu Mercure Kasprowy w Zakopanem za kwotę 52 mln zł netto na rzecz Bachleda Grupa Inwestycyjna, podała spółka w komunikacie. Hotel pozostanie jednak w sieci Mercure na zasadzie franczyzy. "Zawarta umowa przewiduje podpisanie umowy przyrzeczonej do 31 grudnia 2012 roku, z możliwością cesji na podmiot wskazany przez kupującego' - głosi komunikat. Kupujący ma wpłacić zadatek w wysokości 500 tys. zł przed podpisaniem umowy przedwstępnej; z kolei 80% ceny zakupu, pomniejszone o zadatek, zostanie zapłacone w dniu podpisania umowy przyrzeczonej, a pozostałe 20% ceny zakupu, zabezpieczone gwarancją bankową, zostanie zapłacone w ratach do końca 2015 r. (6% ceny), do końca 2017 r. (7%) i do końca 2019 r. (7%).
Zawarcie przyrzeczonej umowy sprzedaży wymaga - oprócz zgody rady nadzorczej i walnego zgromadzenia - zawarcia umowy franczyzy, na mocy której hotel Kasprowy pozostanie w sieci Mercure. Przekazanie hotelu nastąpi w dniu podpisania umowy przyrzeczonej, podano także. "Zawarta umowa sprzedaży jest wynikiem realizacji strategii 'asset light', mającej na celu restrukturyzację obecnego portfela hoteli i dalszy rozwój sieci hotelowej Orbis w oparciu m.in. o franczyzę i umowy o zarządzanie" - napisała spółka w komunikacie.

Euroimplant

NWZ Euroimplantu uchwaliło zmianę statutu spółki, zwiększającą kapitał docelowy do 1,4 mln zł z 736 tys. zł. Akcjonariusze nie przyjęli natomiast uchwały o emisji akcji serii F i przygotowaniu procesu scalenia akcji spółki - wynika z uchwał NWZ Euroimplantu z 17 września. Upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego zostało udzielone do 21 sierpnia 2015 r. W myśl uchwały, zarząd może też emitować warranty subskrypcyjne. Nie podjęto natomiast uchwały o prywatnej emisji nie więcej niż 100 mln akcji serii F bez prawa poboru, zgodnie z którą kapitał zakładowy spółki miał zostać zwiększony do kwoty nie większej niż 2.525.473,22 zł. Zgłaszając projekty uchwał, zarząd tłumaczył propozycję emisji koniecznością pozyskania inwestora strategicznego, którego wkład finansowy pozwoliłby na terminowe pełne zakończenie projektu "Laboratoria Euroimplant - wdrożenie innowacyjnych produktów inżynierii tkankowej". To już druga nieudana próba uchwalenia emisji akcji serii F. Odrzucono też uchwałę o przygotowaniu procesu scalenia akcji spółki.

Termo-Rex

Termo-Rex planuje debiut na rynku NewConnect 24 września - poinformowała spółka we wtorkowym komunikacie. Spółka podała, że złożyła do GPW wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania 1.000.000 akcji serii A i 62.000.000 akcji serii B1 na rynku NewConnect. Termo-Rex specjalizuje się w obróbce cieplnej elementów stalowych, wykonywaniu usług podgrzewania przed spawaniem oraz obróbką cieplną złącz spawanych.

Drozapol

Spółka DP Wind 1, której udziałowcem jest Drozapol-Profil, nabyła od firmy Windprojekt projekt farmy wiatrowej o mocy 8 MW zlokalizowanej w woj. opolskim. Szacowane nakłady netto na wybudowanie farmy, uwzględniające kupno projektu, wynoszą około 50 mln zł - poinformował Drozapol-Profil w komunikacie. Jak podano w komunikacie, "prace nad budową farmy zostaną rozpoczęte niezwłocznie".

Rovese

Środowe walne Rovese uchwaliło emisję nie więcej niż 540,96 mln akcji serii I z prawem poboru - poinformował TVN CNBC powołując się na obecnego na walnym Piotra Cieślaka z SII. Zgodnie z projektami uchwał na NWZ Rovese ma wyemitować nie mniej niż 270.480.053 i nie więcej niż 540.960.106 akcji serii I z prawem poboru, a cena emisyjna ma wynieść 1,07 zł za jedną akcję. Za każdą jedną akcję spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo objęcia dwóch akcji serii I. Dniem prawa poboru zgodnie z projektami uchwał miał być 25 października 2012 roku. Kapitał Rovese dzieli się na 270.480.053 akcji, a w środę na giełdzie za akcje Rovese płacono 2,1 zł za sztukę. W lipcu tego roku walne zgromadzenie Rovese nie przyjęło uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o 40,57-81,14 mln zł w drodze emisji nie mniej niż 405.720.079 i nie więcej niż 811.440.159 akcji serii I z prawem poboru.

Wcześniej spółka informowała, że podpisała przedwstępne umowy zakupu spółek ceramicznych kontrolowanych przez swojego głównego akcjonariusza Michała Sołowowa. Łączna wartość zawartych umów to 524 mln zł. Rovese podawała wtedy, że zakup spółek uzależnia od pozyskania środków na sfinansowanie transakcji w drodze publicznej emisji akcji.

Qumaka-Sekom

Portfel zleceń Qumaka-Sekom na koniec II kw. 2012 r. wyniósł ponad 570,7 mln zł (łącznie ze zrealizowaną w pierwszym półroczu sprzedażą). Z tej kwoty 391,9 mln zł przypada na 2012 rok - poinformowali PAP przedstawiciele spółki. Rok wcześniej portfel zleceń wynosił 434 mln zł. W pierwszym półroczu br. spółka wypracowała 191,3 mln zł przychodów.