Polimex-Mostostal

Polimex-Mostostal miał w III kw. 2012 r. 232,2 mln zł straty netto przypadającej na akcjonariuszy jednostki dominującej w porównaniu do 15 mln zł zysku netto przed rokiem. Wynik okazał się gorszy niż konsensus rynkowy na poziomie 104,3 mln zł straty. >>>>   

Na wniosek firmy Polimex-Mostostal rozwiązana została umowa pożyczki na 45 mln zł od Agencji Rozwoju Przemysłu - podał Polimex w komunikacie. "Polimex-Mostostal wnioskował o rozwiązanie umowy pożyczki, która miała charakter pomostowy do czasu sprzedaży aktywów stanowiących jej zabezpieczenie, gdyż w związku z zawarciem warunkowej umowy sprzedaży z MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty udziałów w spółce zależnej Energomontaż Północ Gdynia oraz przedwstępnej umowy sprzedaży z Mars Finance 1 Sp. z o.o. nieruchomości w Gdyni, będącej w użytkowaniu wieczystym Polimex-Mostostal (...) uzyskanie pożyczki pomostowej stało się bezprzedmiotowe" - podano w komunikacie.

Polimex podpisał w październiku z Mars FIZ, zarządzanym przez MS TFI (należące do ARP) umowy sprzedaży 99,99 proc. udziałów w Energomontażu-Północ Gdynia za 46,37 mln zł, 95,97 proc. udziałów w Sefako za 72,32 mln zł oraz zawarciu z Mars Finance 1 przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości za 43,3 mln zł.

Z kolei we wrześniu Polimex-Mostostal podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu umowę, na podstawie której agencja udzieliła spółce 45 mln zł pożyczki.

Polimex-Mostostal ma kolejne oferty dotyczące sprzedaży aktywów z grupy - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym, Robert Kosmal, dyrektor działu M&A w Polimeksie. W komunikacie dodano, że dotychczas ze sprzedaży aktywów spółka pozyskała 219 mln zł, które do niej trafią w I kw. 2013 r. "Wpływają kolejne oferty i cały czas prowadzone są rozmowy z potencjalnymi kontrahentami. Proces ten jest bardzo mocno zaawansowany. Oczekujemy, że kolejne transakcje zostaną zrealizowane w nadchodzących miesiącach" - powiedział Kosmal.

"Sprzedaż spółek i nieruchomości pozwoli nam na uzyskanie kapitału, który wspiera kontynuowanie naszego planu restrukturyzacji i wypełnianie zobowiązań finansowych. (...) Tak jak deklarowaliśmy wcześniej, wpływy z dezinwestycji powinny zasilić konto naszej spółki najpóźniej w I i II kw. 2013 r." - dodał. W komunikacie podano, że dotychczas ze sprzedaży aktywów spółka pozyskała 219 mln zł, które do niej trafią w I kw. 2013 r. Dodano, że spodziewane łączne wpływy z tytułu sprzedaży aktywów wyniosą przynajmniej 330 mln zł.

Zakłady Azotowe Tarnów, ZA Puławy

Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach i Zakłady Azotowe Puławy zawarły umowę o konsolidacji, określającą zasady współpracy pomiędzy ZAT a ZAP - poinformowały w oddzielnych komunikatach Tarnów i Puławy. >>>>   

Zarząd Zakładów Azotowych Tarnów po konsolidacji z Zakładami Azotowymi Puławy zamierza rekomendować wypłaty dywidend na poziomie 40-60 proc. jednostkowego zysku netto Azotów Tarnów - poinformowały ZAT w komunikacie. "Zgodnie z umową o konsolidacji, w celu zwiększenia stabilności akcjonariatu i pozyskania inwestorów długoterminowych, zamiarem zarządu spółki będzie rekomendowanie w przyszłości WZ spółki podejmowania uchwał w sprawie wypłaty dywidendy, przy uwzględnieniu czynników określonych w umowie o konsolidacji, w kwocie na poziomie 40 proc. do 60 proc. jednostkowego zysku netto spółki za dany rok obrotowy" - napisano w komunikacie.

Asseco Poland

Zysk netto grupy Asseco Poland przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w trzecim kwartale 2012 roku wyniósł 82,9 mln zł i był o 14,8 proc. wyższy od oczekiwań analityków, którzy spodziewali się 72,2 mln zł zysku netto. >>>>  

Portfel zamówień grupy Asseco na 2012 r. wynosi 5.289 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. rdr - poinformował na konferencji prasowej prezes Asseco Poland, Adam Góral. Backlog grupy w oprogramowaniu i usługach własnych ma wartość 4.057 mln zł. "Nasz skonsolidowany backlog na ten rok to 5.289 mln zł, co oznacza, że jest o 14 proc wyższy rdr" - powiedział Góral. Rafał Kozłowski, wiceprezes Asseco dodał, że backlog grupy na ten rok w oprogramowaniu i usługach własnych ma wartość 4.057 mln zł, czyli jest 19 proc. wyższy niż backlog przed rokiem.

Boryszew

Zysk netto grupy Boryszew z działalności kontynuowanej spadł w III kwartale 2012 r. roku do 16,78 mln zł z 37,2 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie. >>>>  

Bank Pocztowy

Bank Pocztowy w strategii na lata 2012-2015 założył kontynuację strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską. Podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w latach 2012-2015 będzie akumulacja wypracowanego zysku netto - poinformował bank w komunikacie. "Dalszy rozwój banku będzie wymagał podwyższenia kapitałów własnych. W związku z brakiem dokapitalizowania w roku bieżącym, podstawowym źródłem wzmocnienia kapitałowego w latach 2012-2015 będzie akumulacja wypracowanego zysku netto" - napisano w raporcie. "Strategia zakłada, że bank nadal będzie dążył do podniesienia kapitałów własnych w drodze dokapitalizowania (np. w formie IPO lub dokapitalizowania przez akcjonariuszy). Sposób oraz termin ewentualnego dokapitalizowania będą uzależnione od sprzyjającej sytuacji rynkowej i decyzji akcjonariuszy" - dodano. Bank Pocztowy podał, że istotnym elementem strategii jest kontynuacja strategicznego partnerstwa z Pocztą Polską. "Jest ono realizowane m.in. poprzez synergię w zarządzaniu sprzedażą i wydzielenie pionu usług finansowych w Grupie Poczty Polskiej oraz rozwój systemu IT i nowych technologii" - napisano w komunikacie.

Bank podał, że powodem aktualizacji strategii jest brak planowanego dokapitalizowania banku. "Z tego m.in. powodu bank będzie koncentrował się na sprzedaży najbardziej rentownych produktów z punktu widzenia obciążenia kapitału" - napisano w komunikacie. W obszarze kredytów detalicznych celem banku jest zwiększenie sprzedaży kredytów gotówkowych i ograniczenie poziomu sprzedaży kredytów hipotecznych. W obszarze bankowości instytucjonalnej bank planuje koncentrację na rozwoju oferty dla mikro- i małych przedsiębiorstw. "Dokonana zostanie zmiana w strukturze portfela kredytów korporacyjnych, gdzie nastąpi zwiększenie poziomu finansowania dla mikroprzedsiębiorstw, kosztem niższego kredytowania jednostek samorządu terytorialnego. Bank zamierza również utrzymywać atrakcyjną ofertę i tempo rozwoju w grupie klientów segmentu mieszkalnictwa" - napisano w komunikacie.

W strategii bank planuje na koniec 2015 roku obsługiwać 3 mln klientów detalicznych i mikroprzedsiębiorstw. Na koniec września 2012 r. bank obsługiwał 1,24 mln klientów. Bank planuje wzrost liczy klientów m.in. poprzez dalszą szybką rozbudowę sieci sprzedaży, czy aktywizację sieci sprzedaży Poczty Polskiej.

Bank do kluczowych celów strategicznych na lata 2012-2015 wymienił osiągnięcie skonsolidowanego wskaźnika ROE netto na poziomie 14 proc. w 2015 r. i zwiększenie poziomu kapitałów własnych banku. W planach na 2013 rok bank planuje pozyskanie ok. pół miliona nowych klientów i otwarcie ok. 400 tysięcy rachunków osobistych.

Boryszew

Boryszew ma kontrakty, które zapewniają mu ponad 1 mld euro obrotów w segmencie motoryzacji w ciągu najbliższych trzech lat. Jedna czwarta tego portfela to zlecenia nowe, bardziej rentowne od realizowanych obecnie - powiedział na konferencji Piotr Szeliga, prezes Boryszewa. Dodał, że grupa nie wyklucza kolejnych akwizycji oraz budowy nowych zakładów w Rosji. "W najbliższych trzech latach mamy grubo ponad 1 mld euro gwarantowanego obrotu w automotive, z czego 25-30 proc. stanowią nowe kontrakty, które maja dużo wyższą rentowność, niż te realizowane obecnie" - powiedział Szeliga. Prezes poinformował, że produkcja w rosyjskim zakładzie Boryszewa może ruszyć w II kwartale przyszłego roku. Grupa nie wyklucza kolejnych inwestycji w Rosji. "Spodziewamy się, że w II kwartale 2013 r. ruszy produkcja w naszym zakładzie w Rosji. Rosja to duży kraj i nie wykluczamy uruchomienia tam kolejnego zakładu. Zaczynamy o tym myśleć" - powiedział Szeliga. Dodał, że niewykluczone są też akwizycje kolejnych podmiotów z branży motoryzacyjnej. "Nie jest to wykluczone, ale jesteśmy teraz bardziej wybredni" - powiedział.

KRKA

Słoweńska firma farmaceutyczna Krka spodziewa się w 2013 roku 6-proc. wzrostu sprzedaży - do 1,2 mld euro z ok. 1,13 mld euro w roku 2012. Nakłady inwestycyjne w przyszłym roku sięgną 180 mln euro - poinformowała spółka w komunikacie. Krka podała, że w tym roku zysk netto może być nieco niższy niż planowane 170 mln euro, ze względu na słabszy popyt i niekorzystne kursy walutowe. Spółka poinformowała również, że tegoroczne nakłady inwestycyjne będą o ok. 1/5 mniejsze niż zakładane 200 mln euro. Największą inwestycją Krki w 2013 r. ma być budowa nowego zakładu uzdatniania wody w Nove Mesto. Spółka będzie także kontynuować inwestycje w fabrykę Notol 2 w Nove Mesto, rozwój produkcji chemicznej w Krško oraz budowę nowego centrum logistycznego w spółce zależnej Krka-Rus na rynku rosyjskim. Zatrudnienie w spółce ma w 2013 r. wzrosnąć o 6 proc. w stosunku do 9.565 osób, których Krka planuje zatrudniać na koniec tego roku.

Multimedia Polska

Przychody Multimedia Polska w trzecim kwartale 2012 r. wzrosły o 12 proc. rdr do 174,9 mln zł z 156,4 mln zł, a zysk netto spadł o 33 proc. rdr do 14,1 mln zł z 21,0 mln zł. Multimedia nadal chcą konsolidować rynek, a w przyszłym roku głównymi motorami wzrostu spółki będzie segment internetu i telewizji cyfrowej. "W strategii na najbliższe kilka lat stawiamy absolutnie na segment internetu (...) telewizja cyfrowa i internet to na pewno są te dwa silniki, które będą napędzały nasze wyniki. Będziemy też dalej realizować strategię konsolidacji, raczej na rynku telewizji kablowych" - powiedział na spotkaniu z dziennikarzami prezes Multimedia Polska Andrzej Rogowski. "Usługa internetowa będzie naszym głównym motorem w przyszłym roku zarówno ilościowo, jak i po stronie przychodów. Jeśli założę, że dynamika przychodów i ilościowa będzie tu 20-30 proc. to pewnie wiele się nie pomylę. Chcemy też podwajać ilość klientów cyfrowych w przyszłym roku w stosunku do tego roku (...) w przyszłorocznym budżecie stawiam bardzo mocny akcent na ten produkt i sądzę, że będzie to dynamika 70-100 proc., jeśli chodzi o liczbę dekoderów cyfrowych" - dodał.

Wcześniej w tym roku Multimedia Polska przejęły Stream Communication, spółkę Diana Telewizja Kablowa oraz Transmitel Rzeszów, operatora telekomunikacyjnego dostarczającego internet, telefon oraz telewizję na terenie Rzeszowa, Sanoka, Kolbuszowej, Kańczugi i Gorzyc. Skorygowany zysk EBITDA Multimedia Polska w III kw. 2012 roku wzrósł o 5 proc. do 87,0 mln zł z 82,5 mln zł. Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku przychody Multimedia Polska wzrosły rdr o 10 proc. do 507,4 mln zł, skorygowany zysk EBITDA wzrósł o 7 proc. do 256,9 mln zł, a zysk netto spadł o 22 proc. do 43,8 mln zł, na co miał wpływ głównie wzrost kosztów m.in. związanych z emisją obligacji i odsetek oraz zdarzenia jednorazowe związane m.in. z procesem audytu strategicznego w spółce prowadzonego przez JP Morgan, który zakończył się we wrześniu.

Liczba sprzedanych usług RGU na koniec września 2012 roku wzrosła rdr o ponad 17 proc. Około połowę sprzedaży Multimedia Polska stanowią wpływy z usług telewizyjnych. Pozostała część przychodów pochodzi ze sprzedaży internetu i usług głosowych (odpowiednio 28,7 proc. i 18,6 proc.). Przychód na abonenta (ARPU) w ujęciu miesięcznym wyniósł w III kwartale 2012 r. 68,8 zł.

W segmencie telewizji Multimedia miały 248,5 mln zł przychodów po trzech kwartałach 2012 roku, czyli 13 proc. więcej niż rok wcześniej. Głównym motorem wzrostu są rosnące wpływy ze sprzedaży usług telewizji cyfrowej (DTV i IPTV - wzrost o 80 proc. do 28,5 mln zł w III kw. 2012 r. i o 77 proc. do 75,1 mln zł po trzech kwartałach 2012). Telewizja cyfrowa stanowi już ponad 30 proc. przychodów całego segmentu telewizji. Na koniec września 2012 r. spółka miała ponad 978 tys. RGU telewizji, w tym 257 tys. RGU telewizji cyfrowej w technologii DTV oraz IPTV (ponad 40 proc. więcej niż rok wcześniej). Łączna liczba RGU telewizji wzrosła o 160 tys. rok do roku. To efekt akwizycji (Stream i Diana), a także pozyskiwania nowych klientów na nowo budowanych i istniejących sieciach.

Przychody w segmencie internetu wyniosły po trzech kwartałach 2012 r. 145,5 mln zł, co oznacza wzrost o 14 proc. rdr. Liczba użytkowników internetu wyniosła 467 tys. i była o 21 proc. większa niż rok wcześniej. Przychody w segmencie telefonii wyniosły 94,2 mln zł po trzech kwartałach 2012 roku wobec 97,9 mln zł rok wcześniej. Na koniec września 2012 r. spółka sprzedała 283 tys. usług głosowych, czyli 4 proc. więcej niż przed rokiem. Inwestycje grupy w ciągu trzech kwartałów 2012 roku wyniosły 312 mln zł, z czego 166,4 mln zł stanowiły nakłady związane z akwizycjami (głównie dotyczyło to przejęcia Stream Communications oraz Diana), natomiast ok. 145,6 mln zł to inwestycje organiczne, z czego 111,6 mln zł to nakłady na rozwój. W samym III kw. 2012 roku spółka zainwestowała łącznie 106,6 mln zł, w tym 61,5 mln zł na inwestycje organiczne, a 45,1 mln zł na akwizycje.

Pelion

Grupa Pelion będzie nadal koncentrowała się na redukcji kosztów i z powodu obniżki marż hurtowych w 2013 roku grupa będzie m.in. obniżać zatrudnienie w tym segmencie - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Jacek Szwajcowski. Przed grupą dwa bardzo trudne lata, ponieważ segment hurtowy czekają dalsze obniżki marż urzędowych na leki refundowane o 1 pkt proc. od stycznia 2013 roku oraz o kolejny 1 pkt proc. od stycznia 2014 roku, w wyniku czego marża złotówkowa na tych lekach spadnie o 14 proc., a w roku 2014 jeszcze raz o tyle. "Za półtora miesiąca wchodzą nowe regulacje w części hurtowej i jest perspektywa obniżki marż o 14 proc. od 2013 roku dotycząca ok. 35 proc. sprzedaży. I w tej części nasze przychody spadną o 14 proc. (...) Spadek marży musi być rekompensowany niższymi kosztami, więc musimy obniżyć koszty o ok. 14 proc. w tej części" - powiedział Szwajcowski.

Pelion podkreśla, że w efekcie tych zmian segment hurtowy w Polsce tylko w 2013 roku zostanie zmuszony do redukcji kosztów o ok. 140 mln zł, a do tego może dojść problem z odzyskiwaniem należności od upadających lub zamykających się aptek. W obszarze sprzedaży hurtowej do aptek Grupa koncentruje się więc na ograniczeniu kosztów działalności poprzez optymalizację sieci magazynów, ścisłej kontroli portfela należności, na dalszym rozwoju elektronicznych kanałów sprzedaży oraz na zmniejszeniu zatrudnienia. "Jeśli chodzi o redukcję zatrudnienia (w części hurtowej - PAP) to chcemy to zostawić na sam koniec, na moment gdy wejdą w życie nowe regulacje, czyli z początkiem roku" - powiedział Szwajcowski.

Pelion podkreśla, że zmiany w regulacjach prawnych, jakie nastąpiły od stycznia 2012 roku, przyczyniły się do pogorszenia sytuacji na rynku farmaceutycznym i wpłynęły na wyniki grupy, ale podjęte działania ograniczające koszty w segmencie detalicznym powinny wkrótce przynieść efekty. Nowa ustawa refundacyjna obowiązująca od początku 2012 roku wprowadziła m.in. zakaz reklamy aptek, zmiany w zakresie zasad refundacji leków, zmiany na listach leków refundowanych oraz zmiany w zakresie marż maksymalnych, stosowanych przez podmioty zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem środkami farmaceutycznymi. Wprowadzona została stała marża hurtowa, która w 2012 roku wynosi 7 proc. wobec 9,8 proc. w 2011 roku. W 2013 roku ma to być 6 proc., a w 2014 roku 5 proc.

W części detalicznej, najbardziej dotkniętej nowymi regulacjami, Grupa Pelion zoptymalizowała posiadany portfel aptek jak również poziom zatrudnienia. W części detalicznej grupa m.in. zmniejszyła do tej pory liczbę aptek o 43 poprzez ich sprzedaż lub zamknięcie, a także zmniejszyła zatrudnienie o 348 etatów, czyli o ok. 10 proc.

Wcześniej przedstawiciele Pelionu informowali, że dzięki redukcji kosztów w segmencie detalicznym spodziewają się w trzecim i czwartym kwartale tego roku oszczędności rzędu kilku milionów złotych. Grupa zdecydowała m.in. o sprzedaży lub zamknięciu ok. 10 proc. nierentownych aptek oraz redukcji zatrudnienia o ok. 360 etatów w całym 2012 roku. Narastająco po trzech kwartałach 2012 roku zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej spadł do 17,4 mln zł z 36,9 mln zł, zysk operacyjny spadł do 58,2 mln zł z 73,9 mln zł, a skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 1,2 proc. do 4,931 mld zł z 4,873 mld zł. Grupa podkreśla, że wzrost przychodów zawdzięcza funkcjonowaniu w kilku krajach i w kilku segmentach rynku farmaceutycznego.

Pelion podał, że wartość farmaceutycznego rynku hurtowego w trzecim kwartale 2012 roku spadła o 4,4 proc., do 5,3 mld zł, a w ciągu trzech kwartałów 2012 roku spadek wyniósł 7,5 proc., do 16,1 mld zł. Rynek sprzedaży do szpitali spadł w III kw. 2012 roku o 1,7 proc., do 774 mln zł, a w ciągu trzech kwartałów 2012 roku wzrósł o 3,2 proc., do 2,42 mld zł. Rynek apteczny spadł w III kw. 2012 roku o 5,3 proc., do 6,2 mld zł, a w ciągu trzech kwartałów 2012 roku spadł o 4,3 proc., 19,1 mld zł.

Zakłady Chemiczne Police

Jako naprawdę dobry określił wiceprezes zarządu Zakładów Chemicznych Police Rafał Kuźmiczonek wynik osiągnięty przez spółkę w trzecim kwartale br. Zysk netto był większy niż spodziewany, poprawiły się wskaźniki płynności - podkreślił. >>>>  

PGNiG

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło złoże gazu ziemnego w trakcie wiercenia odwiertu w Opalinie na koncesji Wejherowo - podało PGNiG w komunikacie prasowym. >>>>