W analogicznym okresie 2011 roku wzrost wyniósł 12,0 proc., po I półroczu 2012 notowano wzrost o 7,6 proc.

Nakłady na budynki i budowle zwiększyły się o 10,3 proc., natomiast na zakupy o 0,7 proc.. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 59,5 proc. (przed rokiem - 60,7 proc.).

Wzrost nakładów wystąpił w większości sekcji. Największy w górnictwie (o 28,7 proc., wobec wzrostu przed rokiem o 36,6 proc.), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (o 12,7 proc. wobec spadku o 2,8 proc.), transporcie i gospodarce magazynowej (o 12,3 proc. wobec wzrostu o 46,7 proc.), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (o 8,7 proc. wobec spadku przed rokiem o 39,9 proc.) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 6,3 proc. wobec wzrostu o 10,4 proc.).

Obniżyły się natomiast nakłady m.in. w budownictwie (o 16,5 proc. wobec wzrostu o 16,7 proc.), obsłudze rynku nieruchomości (o 16,1 proc. wobec spadku o 7,7 proc. przed rokiem).

W okresie styczeń-wrzesień rozpoczęto 111,6 tys. inwestycji, czyli o 5,9 proc. mniej niż przed rokiem (wobec wzrostu o 7,1 proc. w analogicznym okresie 2011 roku). Łączna wartość kosztorysowa inwestycji rozpoczętych wyniosła 31,0 mld zł i była o 18,9 proc. niższa niż przed rokiem (w ub. roku wzrost o 2,9 proc.).