Dofinansowanie badań możliwości połączenia systemów Polski i Słowacji obejmuje opracowanie uzasadnienia ekonomicznego projektu oraz przygotowanie analizy wykonalności. Beneficjentami przyznanych środków będą spółki Gaz-System i Eustream - polski i słowacki operator systemu przesyłowego.

W zakresie połączenia z Czechami dofinansowane zostaną prace przedinwestycyjne dotyczące możliwości zwiększenia przepustowości pomiędzy oboma krajami. Po stronie polskiej obejmować to będzie przygotowanie dokumentacji technicznej i oceny oddziaływania na środowisko gazociągu Zdzieszowice-Wrocław, którego budowa umożliwi transport zwiększonych ilości gazu po rozbudowie interkonektora Polska-Czechy.

Celem rozbudowy połączenia między Polską a Czechami jest znaczne zwiększenie możliwości przesyłu gazu z obecnych 0,5 mld m sześc. rocznie. Beneficjentem dofinansowania, oprócz spółki Gaz-System, jest czeski operator systemu przesyłowego NET4GAS.

Na wykonanie wstępnej analizy wykonalności i opisu ekonomicznego połączenia Polska-Słowacja przyznano dofinansowanie w wysokości do 210 tys. euro, z czego Gaz-System może liczyć na 105 tys. euro, zaś na badanie rozbudowy połączenia z Czechami Komisja Europejska przyznała fundusze w wysokości 2,3 mln euro, z czego Gaz-System może liczyć na ok. 1,42 mln euro. Środki pochodzić będą z unijnego programu Transeuropejska Sieć Energetyczna (TEN-E).

Gaz-System zarządza majątkiem o wartości ok. 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Zatrudnia ponad 2 tys. osób. Spółka zapewniła już finansowanie dla obecnie realizowanych inwestycji, m.in. terminalu LNG w Świnoujściu, gazociągów i interkonektorów. Wartość tych projektów to ok. 8 mld zł (w latach 2010-2014). Inwestycje są finansowane ze środków własnych spółki, funduszy unijnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz konsorcjum banków komercyjnych.

Rozbudowa połączeń międzysystemowych i sieci gazociągów w Polsce stanowi ważny element gazowego Korytarza Północ - Południe łączącego terminal LNG w Świnoujściu z planowanym terminalem LNG w Chorwacji.