EuroRating wskazał, że gorsza perspektywa oceny wiarygodności kredytowej Boryszewa związana jest głównie z pogarszającymi się w ciągu ostatnich kwartałów wynikami finansowymi spółki, będącymi rezultatem słabnącego popytu na wytwarzane przez nią produkty.

Agencja spodziewa się przy tym, że przy utrzymującej się nadal bardzo słabej koniunkturze na europejskim rynku motoryzacyjnym, bieżący rok będzie bardzo trudny dla Grupy Boryszew, której działalność skupia się głównie na dostarczaniu podzespołów do produkcji samochodów.

„Struktura finansowania aktywów grupy charakteryzuje się stosunkowo dużą zmiennością, będąca rezultatem zarówno dużej cykliczności prowadzonej działalności, jak również dokonywanych w ostatnich latach akwizycji" – podano w komunikacie.

Do czynników ryzyka agencja zalicza także wysoki udział zobowiązań krótkoterminowych w łącznej wartości zadłużenia, a także ogólnie niską płynność finansową spółki.

Przy ocenie ryzyka kredytowego spółki EuroRating bierze również pod uwagę fakt, że Boryszew realizuje kapitałochłonną strategię międzynarodowej ekspansji, polegającą m.in. na przejęciach podmiotów zewnętrznych, jednocześnie dokonując wypłat na rzecz akcjonariuszy w postaci dywidend oraz skupu akcji własnych, co zwiększa zapotrzebowanie spółki na finansowanie zewnętrzne.

Reklama

Rating przyznawany przez agencję ratingową EuroRating spółce Boryszew jest ratingiem niezamówionym – wystawiany jest z własnej inicjatywy agencji, a proces oceny ryzyka kredytowego przedsiębiorstwa bazuje na informacjach publicznie dostępnych.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia.