Zarząd ABM Solid w upadłości układowej złożył w Sądzie Rejonowym w Tarnowie, V Wydział Gospodarczy zaktualizowane propozycje układowe.

Zakładają odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, konwersję części długu na akcje spółki oraz zmniejszenie sumy długów, podała spółka w komunikacie.

"Propozycje układowe zakładają odroczenie wykonania zobowiązań, rozłożenie spłaty długów na raty, konwersję części długu na akcje spółki oraz zmniejszenie sumy długów. Jednocześnie przyjęte zostało zdecydowane uprzywilejowanie dla tzw. drobnych wierzycieli w postaci zaspokojenia ich należności głównych w całości w możliwie krótkim terminie" - głosi komunikat.

Spółka proponuje podział wierzycieli na 4 grupy (kategorie interesów), tj: 1: drobni wierzyciele (do 10 tys. zł), 2: wierzyciele, których wierzytelności przekraczają 10.000,00 zł a nie przekraczają 500.000,00 zł; 3: wierzyciele duzi (których wierzytelności przekraczają 500.000,00 zł a nie przekraczają 10.000.000,00 zł) oraz 4: wierzyciele najwięksi (których wierzytelności przekraczają 10.000.000,00 zł).

Dla wszystkich grup proponowane jest umorzenie odsetek oraz kosztów sądowych i egzekucyjnych oraz innych należności ubocznych w całości.

Grupie 1 spółka proponuje całkowitą spłatę należności głównych, która miałaby nastąpić jednorazowo w terminie dziewięciu miesięcy od daty prawomocnego zatwierdzenia układu z wierzycielami.

Grupom 2-4 ABM Solid proponuje "Konwersję 30% sumy wierzytelności głównej, zaokrąglonej w górę do pełnych złotych na akcje spółki licząc po cenie nominalnej 0,43 zł za akcję spółki na warunkach ustalonych w prospekcie emisyjnym, z zastrzeżeniem objęcia akcji przez wierzycieli w terminie do 3 miesięcy od daty zawarcia układu". Spłata pozostałej po konwersji na akcje oraz umorzeniu części zobowiązania kwoty miałaby nastąpić w 20 równych, kwartalnych ratach.

Różnice w propozycjach układowych dla tych grup dotyczą wielkości umorzenia pozostałych wierzytelności - grupie 2 spółka proponuje umorzenie zobowiązania o 42%, grupie 3 - o 49%, zaś grupie 4 - o 56%.

ABM Solid podkreśla, że "ważną przesłanką" jest fakt, iż spółka po kilkumiesięcznych negocjacjach dotyczących restrukturyzacji, zawarła z bankami finansującymi oraz obligatariuszami 17 maja 2012 r. umowę restrukturyzacyjną, choć umowa ta, z uwagi na niespełnienie warunku pozyskania zewnętrznego kapitału poprzez emisję akcji w subskrypcji prywatnej (m. in.: trudna sytuacja na rynku, drastyczne pogorszenie ocen branży budowlanej, wycofanie się potencjalnych inwestorów) uległa rozwiązaniu 28 czerwca 2012 r.

"Z wierzycielami zabezpieczonymi rzeczowo prowadzone są aktualnie rozmowy, które zmierzają do zawarcia porozumień poza układowych. Dotychczas odbyte spotkania oraz wstępne deklaracje tych wierzycieli pozwalają pozytywnie patrzeć na zakończenie tego procesu i zawarcie stosownych porozumień jeszcze w III kwartale 2013 r." - czytamy dalej w komunikacie.

Spółka wskazała jednocześnie, że propozycje te mogą zostać jeszcze zmienione w toku postępowania (po zatwierdzeniu listy wierzytelności), "co wynika ze znacznych rozmiarów przedsiębiorstwa, szans na poprawę koniunktury oraz trwających jeszcze w dalszym ciągu rozmów i negocjacji z inwestorami oraz największymi wierzycielami".

ABM Solid w upadłości układowej to grupa spółek budowlanych, które działają we wszystkich podstawowych segmentach branży. W 2012 r. spółka odnotowała 193 mln zł skonsolidowanych przychodów.