"Akcje objęte wezwaniem, które będą nabywane od pana Marka Stefańskiego uprawniające do 12,98% głosów na walnym zgromadzeniu będą nabywane po cenie 3,00 zł zgodnie z Art. 79 ust. 4 Ustawy o ofercie oraz zgodnie z umową opisaną w punkcie 32 b) niniejszego wezwania" - zastrzeżono w wezwaniu.

Na dzień ogłoszenia wezwania Dragados posiada 18.150.066 akcji spółki, stanowiących 66% kapitału.

"W przypadku osiągnięcia w wyniku wezwania przynajmniej 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu przez wzywającego oraz podmioty względem niego zależne i podmioty względem niego dominujące, wzywający nie wyklucza rozpoczęcia procesu przymusowego wykupu akcji należących do akcjonariuszy mniejszościowych spółki" - czytamy dalej w dokumencie.

Jeżeli zapadnie taka decyzja, proces ten rozpocznie się najpóźniej w ciągu trzech miesięcy od osiągnięcia przez wzywającego progu 90% ogólnej liczby głosów na WZ.

"W przypadku gdy będzie to prawnie dopuszczalne Dragados może zdecydować o podjęciu działań w celu zniesienia dematerializacji akcji i wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym. Wzywający nie wyklucza podjęcia takich działań, a w szczególności wystąpienia z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz zaproponowania, aby porządek obrad obejmował podjęcie uchwały w przedmiocie zniesienia dematerializacji akcji" - podano także.

Dragados deklaruje, że zamierza kontynuować działalność gospodarczą spółki w dającej się przewidzieć przyszłości i będzie wspierał rozwój grupy kapitałowej spółki w drodze rozwoju organicznego, "a także, o ile pozwolą na to warunki rynkowe, również w drodze przejęć innych podmiotów".

P.R.I. Pol-Aqua zajmuje się budownictwem inżynieryjnym, ogólnym, ekologicznym, drogowym i budową rurociągów przesyłowych. Realizuje kompletne uzbrojenie podziemne oraz roboty drogowe dla obiektów handlowych, osiedli mieszkaniowych i centrów logistycznych. Spółka jest notowana na GPW od 2007 roku.