Prezentujemy przegląd najważniejszych wiadomości ze spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, które ukazały się w serwisach Bloomberg, ISBnews, IAR oraz Emitent.

KGHM

KGHM Polska Miedź odnotował 417 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1.103 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

KGHM Polska Miedź przewiduje, że chilijski projekt Sierra Gorda zostanie ukończony zgodnie z harmonogramem, tj. w połowie tego roku, poinformował prezes Herbert Wirth. Na realizację strategicznych projektów KGHM przeznaczy w tym roku ponad 4 mld zł.>>>>

KGHM International odnotowało 21 mln USD skonsolidowanej straty netto w I kw. 2014 r. wobec 15 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

J.W. Construction

J.W. Construction zapowiada przystąpienie do realizacji 27 nowych projektów deweloperskich w latach 2014 – 2016 i zwiększenie sprzedaży mieszkań do ok. 2 tys. rocznie, podała spółka. Ogranicza z kolei inwestycje komercyjne i hotelarskie. „W 2014 roku Grupa Kapitałowa zamierza uruchomić 10 projektów deweloperskich, z których największe to: Bliska Wola II etap B1, Bliska Wola II etap B2, Zielona Dolina II etap I, Berensona, Gdynia ul Spokojna / Leśna etap I. Grupa spodziewa się, że pod koniec 2014 roku planowane inwestycje deweloperskie pozwolą jej zwiększyć ofertę o ponad 2.300 lokali, którą to wielkość zamierza utrzymać w latach 2015-2016. Powinno to umożliwić zwiększenie liczby zawieranych umów przedwstępnych do poziomu około 2000 rocznie" – czytamy w raporcie. W perspektywie lat 2014-2016 Grupa Kapitałowa zamierza w oparciu o posiadany bank ziemi przystąpić do realizacji 27 nowych projektów deweloperskich i wprowadzić do sprzedaży 5.863 mieszkania o łącznej powierzchni użytkowej 283,4 tys. m2.

J.W. Construction złożył w końcu kwietnia w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii C, podała spółka. Nie mniej niż 68,6% pozyskanych z emisji środków ma sfinansować lub refinansować wkłady własne w części realizowanych i planowanych projektów deweloperskich, a pozostałe środki mają być wykorzystane na konwersję części zobowiązań grupy.>>>>

J.W. Construction Holding odnotował 5,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 4,32 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

PKM Duda

Akcjonariusze PKM Duda zdecydowali o przeprowadzeniu scalenia akcji spółki w stosunku 10:1. W efekcie liczba akcji zmniejszy się z 278.002.290 sztuk do 27.800.229 sztuk, poinformowała spółka. >>>>

Action

Action wystąpił do Syndyka Masy Upadłościowej Domex, właściciela sieci elektromarketów Avans, z propozycją przystąpienia do wstępnych uzgodnień dotyczących możliwości nabycia aktywów tej grupy (w postaci przedsiębiorstwa w całości bądź jego zorganizowanych części), a także wydzierżawienia przedsiębiorstwa w całości lub w zorganizowanej części z prawem pierwokupu, podała spółka. >>>>

Tarczyński

Tarczyński odnotował 2,65 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 3,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Baltona

Baltona odnotowała 6,91 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 2,99 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Point Group

Platforma Mediowa Point Group odnotowała 2,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Po wynikach za I kwartał Platforma Mediowa Point Group podtrzymuje prognozy finansowe na 2014 rok, podała spółka. "Na koniec roku 2014 roku plan finansowy przewiduje osiągnięcie przychodów ze sprzedaży na poziomie 64 063 tys. zł, EBITDA w wysokości 8 008 tys. zł. Z uwagi na sezonowość działalności oraz znaczną liczbę i zmienność czynników mających wpływ na ostateczne wyniki, zarząd uznaje pierwsze trzy miesiące bieżącego roku za okres niewystarczający do weryfikacji opublikowanego planu i podtrzymuje wcześniej opublikowaną prognozę" - czytamy w raporcie.

Alma Market

Alma Market chce w kolejnych kwartałach skupić się na wzroście sprzedaży i poprawie rentowności swoich sklepów, podała spółka. Otworzy max. 3 nowe Almy i do 5 Krakowskich Kredensów w 2014 r., ale nie wyklucza również akwizycji "grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych". "Przyjęte przez spółkę dominującą Alma Market plany inwestycyjne na 2014 rok zakładały otwarcie od trzech do pięciu nowych obiektów handlowych, które miały zostać zlokalizowane w ramach aglomeracji warszawskiej, Krakowa, Trójmiasta bądź Lublina. W przypadku części tych lokalizacji spółka podpisała już umowy najmu, natomiast warunki najmu pozostałych pozostają przedmiotem prowadzonych negocjacji. Mając jednak na uwadze przesunięcie oddania do użytkowania niektórych obiektów przez developerów, realne wydaje się otwarcie nie więcej niż trzech obiektów handlowych" - czytamy w raporcie spółki. Spółka podkreśla, że nie wyklucza również rozwoju poprzez przejęcia obiektów lub grup obiektów działających obecnie w ramach konkurencyjnych sieci handlowych. "Wartość nakładów inwestycyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji zaplanowanych na 2014 rok uzależniona jest od ilości przyjętych do realizacji projektów. I do końca roku nie powinna ona przekroczyć poziomu 15 mln zł. Realizacja inwestycji planowana jest w oparciu o finansowanie środkami własnymi oraz kapitałem dłużnym" - czytamy dalej.

Alma Market odnotowała 9,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Asseco Poland

Asseco Poland odnotowało 97,30 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 92,40 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Portfel zamówień Asseco Poland na 2014 rok ma wartość 4,615 mld zł, podała spółka. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 5.898 mln zł w 2013 r.

PCC Exol

PCC Exol odnotowało 1,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 2,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ACE

Rada dyrektorów Automotive Components Europe (ACE) podjęła uchwałę o zarekomendowaniu akcjonariuszom wypłaty dywidendy w wysokości do 0,24 euro na akcję z nadwyżki ze sprzedaży akcji oraz rachunku pozostałych rezerw na koniec 2013 roku. Całkowita wysokość dywidendy wyniesie 5 095 tys. euro i będzie wypłacona w trzech transzach w lipcu i październiku 2014 roku oraz lutym 2015 roku, poinformowała spółka. >>>>

Inter Groclin

Inter Groclin Auto otrzymał informację od koncernu Faurecia o nominacji na produkcję poszyć foteli samochodowych do dwóch modeli samochodów marki Ford Galaxy i S-Max, podała spółka. Wartość 6-letniej umowy jest szacowana na 50 mln euro. "Rozpoczęcie dostaw ma nastąpić w 2015 roku. Współpraca przewidziana jest na okres 6 lat, a łączna szacunkowa wartości dostaw wyniesie blisko 50 mln euro" - czytamy w komunikacie. Umowa ma charakter stosowanego w branży motoryzacyjnej listu nominacyjnego. W pozostałym zakresie warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów, podano także.

Inter Groclin odnotował 0,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 1,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inter Groclin Auto obniżył roczną prognozę EBITDA o 18%, do 30-32 mln zł z 39-45 mln zł wcześniej, w związku z kosztami jednorazowymi związanymi z transferem produkcji między fabrykami oraz z większymi kosztami realizowanego wzrostu sprzedaży, podała spółka. Jednocześnie Inter Groclin podtrzymał prognozę przychodów na poziomie 450-500 mln zł.>>>>

SMT

SMT odnotowało 14,49 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,84 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Emperia

Emperia Holding odnotowało 3,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 13,71 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PHN

PHN odnotował 2,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 6,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

AB SA

AB SA odnotowało 10,63 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2013/ 2014 (tj. w I kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 6,20 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Global Cosmed

Global Cosmed odnotował 2,31 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Netia

Netia odnotowała 10,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 13,14 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Netia podtrzymała całoroczną prognozę EBITDA na poziomie 505 mln zł oraz skorygowanego (bez nakładów na integrację i akwizycje) zysku operacyjnego na poziomie 75 mln zł, pomimo spadku przychodów w I kw. 2014 r. o 12% r/r, poinformował prezes Mirosław Godlewski.>>>>

Cyfrowy Polsat

Cyfrowy Polsat odnotował 98,17 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 95,11 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Intermodal

PCC Intermodal odnotowało 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,61 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PCC Intermodal zawarło z Lotos Kolej umowę na intermodalne przewozy kolejowe w okresie 15 maja 2014 r. - 31 marca 2016 r. o szacunkowej wartości 54,43 mln zł, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy oraz kolejowych stawek przewozowych mających zastosowanie przy realizacji regularnych i spotowych przewozów kolejowych w ramach oferowanej przez PCC Intermodal S.A. sieci krajowych i międzynarodowych połączeń intermodalnych. Przedmiotem przewozu będą jednostki transportu intermodalnego, w tym kontenery spełniające wymogi ISO oraz kontenery High Cube" - czytamy w komunikacie. Lotos Kolej jest przewoźnikiem należącym do Grupy Lotos. Jego podstawowym zadaniem jest kompleksowa obsługa kolejowa spółek wchodzących w skład Grupy oraz wykonywanie usług transportowych, taborowych dla klientów zewnętrznych.

Robyg

Robyg odnotował 8,12 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 9,36 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKP Cargo

PKP Cargo odnotowało 56,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 3,73 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Grupa Azoty

Grupa Azoty odnotowała 149,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 410,31 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PKO BP

PKO Bank Polski odnotował 802,57 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 786,42 mln zł zysku rok wcześniej. >>>>

PKO BP podtrzymuje, że wynik netto wypracowany w 2014 roku będzie wyższy od ubiegłorocznego, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. >>>>

TelForceOne

TelForceOne odnotował 2,20 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Z.Ch. Police

Z.Ch. Police odnotowały 16,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 32,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

LC Corp

LC Corp odnotował 16,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 17,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Inpro

Inpro odnotowało 1,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 7,60 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>

Akcjonariusze Inpro zdecydują na zwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na dzień 11 czerwca br. o przeznaczeniu 4 mln zł na dywidendę z zysku za 2013 r., co da wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podała spółka. "Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia przeznaczyć część zysku wynikającego z powyższego sprawozdania finansowego spółki w kwocie 4.004.000,00 zł, tj. 0,10 zł na każdą akcję na wypłatę dywidendy akcjonariuszom spółki oraz przeznaczyć pozostałą część zysku w kwocie 11.539.284,25 zł na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projektach na walne. ZWZ będzie także głosować wyznaczenie 10 lipca 2014 roku jako dnia dywidendy i 24 lipca 2014 roku jako dnia wypłaty dywidendy.

Pelion

Pelion odnotował 24,47 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 35,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Work Service

Work Service odnotował 11,48 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 5,72 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

ZA Puławy

ZA Puławy odnotowały 98,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku finansowego 2013/2014 (tj. I kw. roku kalendarzowego 2014) wobec 163,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Arctic Paper

Arctic Paper odnotowało 5,70 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 4,13 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ergis

Ergis-Eurofilms odnotowało 5,94 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 2,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Boryszew

Boryszew odnotował 10,97 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 8,91 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ciech

Ciech odnotował 6,44 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 46,70 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Vantage

Vantage Development odnotował 1,45 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,64 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Orbis

Zarząd Orbisu zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie całego zysku za 2013 r. w kwocie 59,58 mln zł oraz 9,54 mln zł z zysków zatrzymanych z lat poprzednich na dywidendę, co da wypłatę w wysokości 1,50 zł na akcję, podała spółka. >>>>

Echo Investment

Echo Investment odnotowało 408,34 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 156,05 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Protektor

Protektor odnotował 1,64 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 1,15 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Ovostar

Ovostar odnotował 7,71 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 5,00 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Midas

Midas odnotował 82,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 43,92 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Gino Rossi

Gino Rossi odnotowało 0,19 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2014 r. wobec 1,39 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Presco Group

Presco Group odnotowało 0,10 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,76 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

DGA

DGA odnotowało 1,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,50 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Pfleiderer Grajewo

Pfleiderer Grajewo odnotowało 20,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 104,26 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

OT Logistics

OT Logistics odnotowało 0,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 0,51 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Baltic Ceramics

Oferta publiczna akcji serii M spółki Baltic Ceramics Investments zacznie się w poniedziałek, 19 maja, od zapisów, które potrwają do 29 maja. Spółka zamierza w ten sposób pozyskać ok. 10 mln zł, podała firma. Planowane wprowadzenie akcji serii M do obrotu na rynek NewConnect to czerwiec/ lipiec br. >>>>

PGNiG

PGNiG rozpoczęło wiercenie pionowego otworu badawczego Miłowo-1, którego celem jest zbadanie potencjału węglowodorów w pokładach skał łupkowych, podała spółka. >>>>

Tauron

Akcjonariusze Tauronu zdecydowali o wypłacie 332,98 mln zł dywidendy z zysku za 2013 r., co daje 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>

Krka

Krka odnotowała 42,54 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2014 r. wobec 51,38 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

PPG

PPG odnotowało 7,28 mln zł skonsolidowanej straty netto w I kw. 2014 r. wobec 3,04 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż 186 mieszkań w I etapie osiedla Aura we Wrocławiu. Planowane oddanie do użytku I etapu to przełom 2015 i 2016 roku, podała spółka. Łącznie na całym osiedlu Aura zaplanowano 350 mieszkań. "Na osiedlu powstanie 5 budynków, przy czym w I etapie będzie ich trzy. Zaprojektowano w nich szeroką gamę przestronnych i łatwych do aranżacji mieszkań. Najmniejsze mieszkanie w I etapie osiedla to mieszkanie jednopokojowe o powierzchni 26 m2, natomiast największe to pięciopokojowe mieszkanie o powierzchni 94 m2. Przedział cenowy mieszkań w I etapie będzie kształtował się od 5 550 do 6 600 zł/m2" - czytamy w komunikacie.

Budimex

Budimex podpisał z Gminą Miasta Gdańska reprezentowaną przez Gdańskie Inwestycje Komunalne kontrakt na przebudowę linii tramwajowej na Przeróbkę. Umowa ma wartość 53,3 mln złotych netto, podała spółka. "Zakres prac obejmuje: przebudowę dwutorowej linii tramwajowej na odcinku 4,4 km w ulicach Siennickiej i Lenartowicza od ul. Elbląskiej do ul. Sucharskiego wraz z pętlą Przeróbka (tory, rozjazdy, skrzyżowania, perony tramwajowe); przebudowę ulic Siennickiej i Lenartowicza wzdłuż przebudowywanej linii tramwajowej wraz z infrastrukturą i przylegającymi skrzyżowaniami ulic; przebudowę sieci trakcyjnej i oświetlenia; remont tunelu przejścia pod torami tramwajowymi; remont wiaduktu drogowego w ul. Siennickiej i mostu nad Martwą Wisłą" - głosi komunikat. Zakończenie realizacji tej inwestycji zaplanowano na koniec września 2015 roku, podano również.

Kogeneracja

Rada nadzorcza Kogeneracji postanowiła o powołaniu Wojciecha Heydla na prezesa zarządu nowej IX kadencji oraz Marka Salmonowicza, Macieja Tomaszewskiego i Krzysztofa Wrzesińskiego na członków zarządu, podała spółka. >>>>