"Zgodnie z harmonogramem prac zawartym w umowie odbiór końcowy systemu informatycznego jest zaplanowany na wrzesień 2014 roku, a okres wsparcia w utrzymaniu systemu jest zaplanowany na kolejne 3 lata. W związku z faktem przedłużenia terminu podpisania niniejszej umowy o kilka miesięcy wynikającym z późnego terminu rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy w Warszawie skargi UKE na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej, Urząd Komunikacji Elektronicznej wystąpił do władzy wdrażającej programy europejskie z wnioskiem o przedłużenie wstępnego terminu realizacji projektu do czerwca 2015 roku. Niezwłocznie po uzyskaniu pozytywnej decyzji w powyższej sprawie UKE oraz emitent podejmą działania mające na celu podpisanie aneksu do niniejszej umowy zmieniającego termin odbioru końcowego systemu EPL" - czytamy w komunikacie.

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 VII oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne – budowa elektronicznej administracji.

Grupa kapitałowa SMT (dawniej ADV) realizuje strategię zorientowanej na obszary IT, a w szczególności na rozwijaniu biznesu opartego na własnych produktach.