Analizując ich wypowiedzi widać było wyraźne złagodzenie retoryki w porównaniu do tonu z poprzednich tygodni, czy nawet do czerwcowej konferencji RPP. I tak A. Glapiński (RPP) powiedział m.in., że stopy procentowe najprawdopodobniej pozostaną na obecnych poziomach aż do końca roku. W wypowiedzi ciekawe było jednak to, że w jego ocenie na początku 2015 r. można byłoby rozważyć redukcję stóp. Z kolei na nieco inny aspekt polityki pieniężnej zwróciła uwagę A. Zielińska-Głębocka, sygnalizując, że w lipcu Rada może nie wydłużyć forward guidance, po to aby pozostawić sobie możliwość na ewentualne dostosowanie polityki pieniężnej. Jest to o tyle istotne, że aktualnie Rada w oficjalnych komunikatach po posiedzeniach decyzyjnych informuje, że nie zmieni stóp do końca III kw., a werbalnie dotychczas wyrażała zamiar wydłużenia tego terminu do końca roku. Gdyby zatem ten forward guidance nie został przedłużony, wówczas otworzyłaby się droga do korekty polityki pieniężnej w ostatnich miesiącach roku, a taki właśnie scenariusz dyskontuje rynek. Zwraca uwagę również fakt, że członkowie Rady podkreślają jednocześnie istotną rolę w procesie decyzyjnym, jaką odgrywać będzie najnowsza projekcja inflacyjna NBP, która opublikowana zostanie w lipcu.

Z punktu widzenia rynku tego typu wypowiedzi, dopuszczające scenariusz obniżek stóp procentowych wspierają dalsze spadki rentowności. W kontekście tych spekulacji bardzo istotna będzie piątkowa publikacja danych nt. inflacji w maju. Według ankiet publikowanych przez agencje informacyjne inflacja w Polsce wzrosła o 0,5% r/r wobec 0,3% w poprzednim miesiącu. Spodziewamy się po raz kolejny zaskoczenia jeszcze niższym odczytem, wspierającym oczekiwania na obniżki stóp. Dodatkowo tak niski odczyt oznacza, że w lipcu inflacja znajdzie się na poziomie zera lub nawet poniżej, co dla RPP może mieć psychologicznie znaczenie.

Ciekawym wydarzeniem w Europie, dodatkowo wspierającym polskie aktywa skarbowe, będzie zapowiedziane przez EBC zakończenie sterylizacji programu SMP (chodzi o program skupu obligacji skarbowych państw strefy euro, głównie emitowanych przez państwa peryferyjne). Zgodnie z decyzją EBC od 10 czerwca program nie będzie sterylizowany. Ostatnia aukcja, na której bank centralny przejął od banków komercyjnych 119 mld EUR kończy się 11 czerwca, co wobec braku kolejnych absorbujących płynność operacji oznacza w środę znaczący trwały wzrost podaży pieniądza w systemie. Naszym zdaniem w związku z tą operacją w najbliższych tygodniach możliwy jest również napływ kapitału zagranicznego do Polski.

Ogłoszona dziś informacja o inflacji w Chinach wbudowuje się w scenariusz utrzymywania ekspansji monetarnej w największych gospodarkach świata. Roczna dynamika inflacji odbiła w Chinach w maju do 2,5%, po tym jak w kwietniu znalazła się na poziomie 1,8%. Jednak głównym motorem napędowym wzrostu jest żywność, co oznacza że bank centralny Chin będzie utrzymywał politykę łagodzenia monetarnego w kolejnych miesiącach.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane, jako propozycja nabycia jakichkolwiek instrumentów finansowych, usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma świadczenia pomocy prawnej. PKO BP SA dołożył wszelkich starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach. PKO BP SA nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym materiale.