"Emisja obligacji nie ma charakteru emisji publicznej. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych na finansowanie rozwoju sieci sprzedaży oraz inwestycji w infrastrukturę logistyczną. Obligacje zostały wyemitowane w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, kuponowe" - czytamy w komunikacie.

Jednorazowy wykup według wartości nominalnej obligacji planowany jest na 10 czerwca 2019 r. Oprocentowanie - według zmiennej stopy procentowej, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększone o stałą marżę; odsetki wypłacone będą w okresach półrocznych, podano także.

"Obligacje zostały zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółki zależne od emitenta tj. przez spółkę CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach i przez spółkę Kirra Investment Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której firma zostanie zmieniona na CCC Shoes & Bags Sp. z o.o., i której siedziba zostanie przeniesiona do Polkowic, na mocy oświadczenia o udzieleniu poręczenia z dnia 10 czerwca 2014 roku" - czytamy dalej.

Łączna wartość zobowiązań CCC na ostatni dzień kwartału poprzedzającego emisję, tj. na dzień 31 marca 2014 r. wynosiła 850,3 mln zł, podano również.

"Perspektywy spółki do czasu wykupu obligacji: Zarząd ocenia, że zobowiązania emitenta będą kształtować się na poziomie bezpiecznym, umożliwiającym ich terminową obsługę" - napisano także w materiale.

Emisja została przeprowadzona w ramach programu emisji papierów do wartości 500 mln zł, ustanowionego na mocy umowy podpisanej w maju br. z mBankiem.

Grupa CCC jest liderem polskiego rynku sprzedaży detalicznej obuwia i jednym z największych jego producentów w Polsce. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2004 roku.