Akcjonariusze Boryszewa zdecydowali o emisji 20 mln akcji serii B bez prawa poboru oraz skupie akcji własnych, stanowiących do 20% kapitału za maksymalną cenę 30 zł za akcję, wynika z uchwał walnego.

„Ustala się cenę emisyjną jednej akcji serii B na kwotę 5,50 zł. (…) Emisja akcji serii B zostanie przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej (…). Oferty objęcia akcji serii B zostaną skierowane do podmiotów wskazanych przez zarząd. Umowy objęcia akcji powinny zostać zawarte w terminie do dnia 31 lipca 2014 r. W interesie spółki wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy w stosunku do wszystkich akcji serii B" – czytamy w uchwale.

„Upoważnia się zarząd Boryszew do podejmowania wszelkich czynności faktycznych lub prawnych związanych z nabyciem akcji własnych (…). Boryszew będzie nabywał akcje własne na następujących warunkach:

1. wynagrodzenie za jedną akcję ustala się na kwotę nie niższą niż 1 złoty i nie wyższą niż 30 złote;

2. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Boryszew, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;

3. termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 5 lat od dnia podjęcia niniejszej uchwały - nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie (…)" – podano również.

Jako jeden z potencjalnych celów skupu akcji podano wykorzystanie ich do realizacji strategii przejęć.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM Silesia.