"Zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku oraz zysku z lat ubiegłych w łącznej wysokości 6.219.631,80 zł w następujący sposób: zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku w wysokości 3.458.236,10 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy; kwotę 2.761.395,70 zł przenieść z kapitału zapasowego spółki utworzonego z zysku za lata 2007 - 2012 i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy" - czytamy w uchwałach.

Dzień dywidendy wyznaczono na 14 lipca, a termin jej wypłaty - na 14 sierpnia 2014 r.

"Jednocześnie niniejsze zwyczajne walne zgromadzenie Kino Polska TV S.A. podjęło decyzję o wyłączeniu prawa do dywidendy za rok 2013 i lata ubiegłe w stosunku do 6 mln akcji serii C spółki nabytych przez Oblio International B.V. (obecnie SPI International B.V.) w zamian za 100% udziałów w Filmbox International Ltd. Liczba akcji objętych dywidendą: 13 821 404" - czytamy dalej.

Wcześniej rada nadzorcza Kino Polska pozytywnie zaopiniowała wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia na dywidendę zysku netto za 2013 r. (3,56 mln zł) oraz zysków z lat ubiegłych (2,76 mln zł), co da wypłatę w wysokości 0,45 zł na akcję.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.