Zysk operacyjny wyniósł 24,27 mln zł wobec 20,68 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 69,25 mln zł w II kw. 2014 r. wobec 64,56 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-II kw. 2014 r. spółka miała 57,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 58,85 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 155,76 mln zł w porównaniu z 143,91 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-II kw. 2014 r. wyniósł 51,55 mln zł wobec 69,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Giełda Papierów Wartościowych prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 9 listopada 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na warszawskim parkiecie.