"Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, w minionym roku PGE wypracowała solidny wynik finansowy i z powodzeniem realizuje kluczowe projekty strategii Grupy do 2020 r., takie jak budowa nowych bloków w Opolu i Turowie, program modernizacji istniejących elektrowni, a także rozwijanie segmentu energetyki odnawialnej. Kontynuujemy również obszerny program modernizacji i rozwoju w segmencie dystrybucji na rzecz zwiększenia niezawodności dostaw do naszych obecnych i przyszłych klientów" - powiedział Woszczyk, cytowany w komunikacie.

Skonsolidowany zysk EBITDA w 2014 r. wyniósł ok. 8,1 mld zł (wzrost o 4% r/r), natomiast zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. 3,6 mld zł (spadek o 8% r/r), czyli 1,95 zł na akcję. Wyniki segmentu energetyki konwencjonalnej, na poziomie 5 mld zł, miały największy udział w zysku EBITDA. Segment dystrybucji wygenerował dodatkowe 2,3 mld zł, segment energetyki odnawialnej 350 mln zł, a połączone segmenty sprzedaży hurtowej i detalicznej prawie 300 mln zł.

Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 6,5 mld zł i jest na porównywalnym poziomie co przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej, które wyniosły ok. 6,3 mld zł i były niższe o 20% niż przed rokiem. Wydarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym miały łączną wartości 1,7 mld zł.

"Uwzględniając zdarzenia jednorazowe Grupa utrzymała wysoką rentowność biznesu wytwarzania, pomimo spadających cen energii na rynku hurtowym. Wyniki segmentu dystrybucji były zgodne z planem, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i finansowej. Zmieniające się warunki na rynku odbiorców końcowych, spadek marż oraz zmiana systemu wsparcia kogeneracji, miały negatywny wpływ na rentowność segmentu sprzedaży" - powiedział także Woszczyk.

Wydatki na inwestycje w 2014 r. wyniosły rekordowe 6,3 mld zł i były o 46% wyższe niż przed rokiem. To efekt realizacji programu inwestycyjnego Grupy o łącznej wartości ok. 50 mld zł. Zakłada on budowę nowych mocy oraz modernizację obecnych aktywów w energetyce konwencjonalnej. Dzięki realizowanym inwestycjom zmniejszy się negatywne oddziaływanie PGE na środowisko. Będzie to możliwe również dzięki oddaniu do użytku ponad 200 MW nowych mocy w energetyce wiatrowej do końca 2015 r., czytamy także.

Udział Grupy PGE w produkcji energii elektrycznej w Polsce wynosi ok. 40%, natomiast w rynku dystrybucji energii elektrycznej ok. 26%.