Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 399,73 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 1.430,55 mln zł wobec 1.297,83 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 437,04 mln zł wobec 436,30 mln zł rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 68,83 mld zł na koniec 2014 r. wobec 63,62 mld na koniec 2013 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2014 r. wyniósł 322,35 mln zł wobec 310,75 mln zł zysku rok wcześniej.

Odpisy Getin Noble Banku wzrosły o 17 proc. w 2014 r.

Odpisy z tytułu utraty wartości Getin Noble Banku wzrosły o 17% w skali roku do 733 mln zł w 2014 r. Największy wzrost odpisów - o 113% r/r dotyczył portfela kredytów hipotecznych, podał bank.

"Obciążenie wyniku grupy kosztami odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w 2014 roku wyniosło 733,0 mln zł i było wyższe o 17,4% w porównaniu do 2013 roku, przy czym szacunkowy koszt odpisów aktualizujących wynikających z implementacji zaleceń poinspekcyjnych oraz po przeglądzie AQR to około 95 mln zł. Bez ujęcia tych dodatkowych kosztów, odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych w 2014 roku kształtowałyby się na poziomie zbliżonym do wartości z 2013 roku" - czytamy w raporcie rocznym.

Bank podał, że istotny udział w strukturze odpisów miały odpisy na portfele o największym udziale w aktywach kredytowych grupy, tj. na kredyty hipoteczne (51,3% łącznej wartości odpisów w 2014 roku) i kredyty detaliczne (26,1% łącznej wartości odpisów w 2014 roku). Przyrost wolumenu odpisów wystąpił zasadniczo na poziomie ekspozycji z rozpoznaną utratą wartości (ponad 695 mln zł), zmiana stanu odpisów IBNR nie miała istotnego wpływu na wynik.

Wartość odpisów dla kredytów hipotecznych wzrosła o 113% r/r do 376,1 mln zł, a dla kredytów korporacyjnych o 29,6% r/r do 77,9 mln zł. Odpisy dla kredytów samochodowych spadły o 53% r/r do 51,9 mln zł, a dla kredytów detalicznych o 18% r/r do 190,9 mln zł w 2014 r.

Odpisy z tytułu leasingu finansowego wzrosły o 22% r/r do 37,7 mln zł, a pozostałe odpisy aktualizujące i rezerwy zmniejszyły się o 111% r/r do minus 1,6 mln zł.

W ub. roku bank zintensyfikował procesy sprzedaży wierzytelności nieobsługiwanych, co pozwoliło na poprawę wskaźników jakości portfela kredytowego, jak również miało pozytywny wpływ na poziom zawiązanych odpisów aktualizujących. Wartość nominalna portfela wierzytelności nieregularnych sprzedanego w ub. roku osiągnęła rekordowy poziom 1,8 mld zł. Transakcje sprzedaży objęły zarówno portfele kredytów detalicznych, samochodowych, jak i hipotecznych, podano w materiale.

Wskaźnik kredytów nieregularnych NPL na kredytach udzielonych od kwietnia 2010 wynosi 6%.

Koszty działania grupy w 2014 wyniosły 923,0 mln zł i były wyższe o 5% w skali roku.

Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 47,2% na koniec 2014 r. wobec 46,6% rok wcześniej.

Współczynnik wypłacalności wyniósł 13,1% na koniec 2014 r. wobec 12,4% rok wcześniej.

Zwrot z kapitałów (ROE) netto spadło do 7,6% wobec 9,5% na koniec 2013 r.

Getin Noble Bank odnotował 360,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r., co oznacza spadek o 9,9% w skali roku.

Największą kontrybucję do wyniku grupy spośród spółek zależnych miały spółki z grupy Getin Leasing S.A., które łącznie wypracowały w 2014 roku 99,2 mln zł zysku netto, Noble Securities S.A. z wynikiem 17,5 mln zł zysku netto oraz Noble Funds TFI S.A., który osiągnął zysk netto na poziomie 14,9 mln zł. Z tytułu posiadanej inwestycji w jednostce stowarzyszonej w wyniku skonsolidowanym ujęto 12,5 mln zł udziału w zysku grupy kapitałowej Open Finance S.A.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany bezpośrednio i pośrednio przez Leszka Czarneckiego.