"Zarząd informował w poprzednich raportach o zmierzającej ku końcowi transakcji sprzedaży gruntów położonych w Grodzisku Mazowieckim, należących do spółki w 100% zależnej od Instalexport S.A. Transakcja, zgodnie z pismem, które otrzymaliśmy od kupującego, powinna zostać sfinalizowana w czerwcu lub lipcu br. Zgodnie z zapisami umowy przedwstępnej, środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości w pierwszej kolejności zostaną przekazane przez kupującego bezpośrednio na konto KDPW w celu spłaty wszystkich zobowiązań wobec obligatariuszy, tj. zobowiązań z tytułu kapitału, odsetek zaległych i odsetek za zwłokę. Tym samym przedmiotowe obligacje zostaną wykupione" - czytamy w komunikacie.

Zgodnie z propozycją nabycia 36-miesięcznych obligacji zabezpieczonych na okaziciela serii A1, obligacje oprocentowane są według stopy równej stawce WIBOR6M powiększonej o marżę w wysokości 6,75% w skali roku. Ponadto, do dnia wypłaty zobowiązania, obligatariuszom przysługują dodatkowo odsetki ustawowe naliczane od kwoty należnych odsetek wyliczonych na dzień 19 kwietnia 2015 roku.

Według wcześniejszych zapowiedzi, nieruchomość w Grodzisku Mazowieckim miała zostać sprzedana - przez spółkę zależną Instalexport Inwestycje - do przełomu 2014/ 2015 r.