"Program emisji przewiduje możliwość dokonywania emisji przez spółkę do 60 000 sztuk trzyletnich zdematerializowanych niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda w ramach dwóch serii obligacji" - czytamy w komunikacie.

Intencją spółki jest dokonanie pierwszej emisji w terminie od 1 maja 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. o łącznej wartości nominalnej do 30 mln zł, zaś drugiej emisji w terminie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r., przy czym łączna wartość nominalna obligacji emitowanych w ramach programu nie przekroczy 60 mln zł, podano także.

Duon podał, że środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój spółki zgodnie z przyjętą strategią.

Obligacje będą oferowane w ramach oferty prywatnej oraz będą mogły zostać wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW lub BondSpot.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.