"Obligacje będą oferowane w drodze oferty publicznej. W ramach emisji obligacji zaoferowanych zostanie nie więcej niż 200 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela w formie zdematerializowanej. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się przez emitenta o ich wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy w komunikacie.

Obligacje oferowane będą po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, która wyniesie 100 zł, natomiast łączna wartość nominalna będzie nie większa niż 20 mln zł. Papiery dłużne będą oprocentowane według stałej stopy procentowej w wysokości 4,5% w skali roku. Odsetki będą w okresach co trzy miesiące. Okres zapadalności obligacji wynosi 60 miesięcy od dnia ich przydziału, podano także.

Kruk poinformował też, że na 31 marca 2015 r. posiadał, według oszacowanej wartości, zobowiązania ogółem w wysokości 819 mln zł, w tym: zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz inne zobowiązania finansowe w wysokości 776 mln zł.

"Perspektywy rozwoju rynku wierzytelności, a w szczególności przewidywana duża podaż spraw do windykacji wierzytelności z sektora bankowego w najbliższych kilku latach, jest szansą dla emitenta i jego grupy do nabycia dużego wolumenu pakietów. Emitent przewiduje, że w tym czasie grupa kapitałowa Kruk poniesie istotne nakłady na inwestycje w pakiety wierzytelności. Planowane przez emitenta efekty przedsięwzięcia, które mają być sfinansowane z emisji niezabezpieczonych obligacji, będą porównywalne z podobnymi przedsięwzięciami realizowanymi dotychczas przez spółkę" - podsumowano w komunikacie.

Kruk S.A. jest największą w Polsce firmą zarządzającą wierzytelnościami. Od 2007 roku działa w Rumunii, gdzie także jest liderem rynku. Od listopada 2011 roku Kruk działa w Czechach, od sierpnia 2012 roku na Słowacji, a od sierpnia 2014 roku w Niemczech. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2011 r.