"Przeznacza się zysk netto spółki w kwocie 16 865 380,32 zł osiągnięty w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2014 roku w następujący sposób:

-  kwotę 16 741 364,36 zł na wypłatę dywidendy, co odpowiada kwocie 1,33 zł na jedną akcję,

- kwotę 871,81 zł na pokrycie strat z lat ubiegłych, natomiast pozostałą część zysku netto w kwocie 123 144,15 zł przeznacza się na kapitał rezerwowy" - czytamy  w uchwałach walnego.

"Jeżeli spółka lub jej spółka zależna do dnia dywidendy określonego w § 2 niniejszej uchwały nabędzie akcje własne spółki, kwota zysku przypadająca na te akcje zostanie przeznaczona na kapitał rezerwowy, pomniejszając tym samym kwotę przeznaczoną na dywidendę" - napisano także. 

Dzień dywidendy wyznaczono na 5 czerwca, a termin dywidendy - na 19 czerwca 2015 roku.

Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 12 465 149.

Emperia odnotowała 30,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2014 r. wobec 11,06 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2014 r. wyniósł 16,86 mln zł wobec 12,18 mln zł zysku rok wcześniej.

Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną.