"Zwyczajne walne zgromadzenie (...) postanawia zysk netto spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku w wysokości 14 201 012,75 zł przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. Zwyczajne walne zgromadzenie postanawia przenieść z kapitału zapasowego spółki kwotę 5 620 391,25 zł i przeznaczyć do podziału wśród akcjonariuszy spółki poprzez wypłatę dywidendy. (...) Zwyczajne walne zgromadzenie spółki ustala kwotę w wysokości 19 821 404,00 zł jako kwotę łącznej dywidendy przeznaczonej dla akcjonariuszy spółki. Dywidenda wynosi 1,00 zł na jedną akcję spółki." - czytamy w projektach.

Do dywidendy będą uprawnieni akcjonariusze, którym będą przysługiwały akcje spółki w dniu 30 czerwca 2015 roku. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 14 lipca 2015 r., podano również w projektach.

Kino Polska TV S.A. to grupa medialna. Głównymi gałęziami biznesowymi grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, produkcja filmowa, rekonstrukcja i archiwizacja dzieł polskiej kinematografii oraz internet.