Od początku roku aktywa zarządzane przez Altus TFI wzrosły o 28,79% (tj. 1 905,67 mln zł).

"W maju br. odnotowaliśmy organiczny wzrost we wszystkich liniach biznesowych naszych funduszy inwestycyjnych. W konsekwencji ich aktywa zwiększyły się łącznie o 165 mln zł. To zasługa dużego napływu środków do naszych niededykowanych funduszy zamkniętych, np. Altus FIZ Akcji Globalnych czy Altus FIZ Aktywnej Alokacji Spółek Dywidendowych. Stabilny wzrost odnotowaliśmy w funduszach dedykowanych, a także w subfunduszach przeznaczonych dla klientów detalicznych, oferowanych w ramach Altus FIO Parasolowego oraz zarządzanych na zlecenie" - skomentował prezes Altus TFI Piotr Osiecki, cytowany w komunikacie.

Na koniec maja br. wartość aktywów netto 55 funduszy zarządzanych przez Altus TFI wynosiła 5 482,20 mln zł, tj. o 3,1% (tj. o 164,83 mln zł) więcej niż miesiąc wcześniej. Od początku 2015 r. WAN funduszy wzrosła o 31,94% (tj. o 1 327,23 mln zł). Licząc rok do roku, ich aktywa zwiększyły się o 73,01% (tj. o 2 313,44 mln zł).

"Firma zawdzięcza tak dynamiczny wzrost wartości portfela systematycznemu poszerzeniu oferty produktowej i listy dystrybutorów jednostek, certyfikatów funduszy oraz przejmowaniu funduszy i TFI. Na koniec maja br. Altus TFI zarządzało 42 funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przeznaczonymi dla zamożnych inwestorów oraz instytucji i firm" - czytamy dalej.

Dla klientów detalicznych towarzystwo oferowało jednostki uczestnictwa dziewięciu subfunduszy Altus FIO Parasolowego, o zróżnicowanych strategiach inwestycyjnych. Firma zarządza też subfunduszami Raiffeisen SFIO Parasolowego, w ramach usługi white label wykonywanej dla Raiffeisen Polbank.

"1 czerwca br. formalnie zakończyliśmy połączenie ze SKOK TFI i od tego dnia nastąpiło pełne przejęcie jego portfela. W maju transakcja nadal nie była w pełni odzwierciedlona w naszych statystykach dlatego na koniec czerwca należy spodziewać się skokowego wzrostu wartości zarządzanych przez nas aktywów. Nadal chcemy uczestniczyć w konsolidacji rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce, ale nie za wszelką cenę. Wciąż posiadamy 150 mln zł, które pozyskaliśmy na ten cel z oferty publicznej akcji, ale nie mamy presji czasu, aby szybko zamknąć transakcję, np. nie uwzględniając długofalowych skutków dla spółki. Akcjonariusze rezygnując z możliwości odsprzedaży akcji w ramach ogłoszonego w maju buy-back'u dali dla takiej strategii zielone światło " - powiedział również Osiecki.

Dodał, że od 1 marca, czyli od momentu przejęcia przez Altus TFI zarządzania częścią funduszy SKOK TFI ich aktywa wzrosły o 99 mln zł.

"Fuzja z TFI SKOK oprócz przejęcia portfela daje nam dostęp do sieci kilkuset punktów obsługi klienta, gdzie były oferowane dotychczas fundusze SKOK TFI. To ogromny potencjał, który chcemy wykorzystać, oferując tam fundusze pod marką Altus, aby jeszcze bardziej zdynamizować nasz wzrost. Klienci Grupy SKOK zyskają za to dostęp do nowych skutecznych strategii inwestycyjnych, jakie zapewniają nasi zarządzający" - dodaje Osiecki.

Na koniec maja br. wartość aktywów zarządzanych przez Altus TFI w ramach usługi asset management wynosiła 3 043,49 mln zł, o 10,82% (tj. o 297,04 mln zł) więcej w porównaniu z końcem kwietnia br. Od początku roku WAN portfeli zarządzanych na zlecenie wzrosła o 23,47% (tj. o 578,43 mln zł), podano także w materiale.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.