"Na podstawie uchwały, o której powyżej, spółka wyemituje nie mniej niż 30 000 i nie więcej niż 40 000 obligacji serii A, o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i o łącznej wartości nie niższej niż 30 mln zł i nie wyższej niż 40 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Obligacje będą obligacjami zwykłymi, niezabezpieczonymi, zdematerializowanymi, na okaziciela. Będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

"Wykup obligacji nastąpi w terminie 36 miesięcy od dnia ich przydziału. Emisja obligacji dojdzie do skutku, gdy dojdzie do subskrypcji co najmniej 30 000 obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 30 mln zł. Z tytułu obligacji przysługują wyłącznie świadczenia pieniężne" - czytamy dalej.

Cel emisji nie zostanie określony w rozumieniu Ustawy o obligacjach, natomiast pozyskane środki z tytułu emisji obligacji zostaną przeznaczone na zamianę części krótkoterminowego finansowania kredytowego na długoterminowe finansowanie dłużne, co umożliwi zwolnienie części zabezpieczeń na majątku trwałym spółki oraz na pozyskanie środków na finansowanie kapitału obrotowego pod oczekiwane projekty inwestycyjne w Polsce i w Norwegii, podano także.

"Oprocentowanie obligacji zostanie ustalone na poziomie WIBOR 6M + marża i będzie wypłacane w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych z zastrzeżeniem, iż z uwagi na dostosowanie okresów odsetkowych do półrocznych okresów kalendarzowych pierwszy i ostatni okres odsetkowy zostały ustalone na okres inny niż sześciomiesięczny. Emitent posiada prawo wcześniejszego wykupu obligacji na zasadach określonych w warunkach emisji obligacji" - napisano też w materiale.

Spółka podała ponadto, że będzie mogła zdecydować czy ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu obligacjami prowadzonego przez Bondspot.

Zobowiązania oraz rezerwy na zobowiązania dla Torpolu na dzień 31 marca 2015 roku wynosiły 500,93 mln zł, z czego kredyty i pożyczki wynosiły 9,23 mln zł.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2014 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 775 mln zł w 2014 r.