Asseco Business Solutions 

Asseco Business Solutions odnotowało 6,72 mln zł jednostkowego zysku netto w II kw. 2015 r. wobec 5,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,02 mln zł wobec 6,33 mln zł zysku rok wcześniej. >>>> 

Portfel zamówień Asseco Business Solutions na 2015 r. wynosi ponad 115,3 mln zł po II kwartale, co stanowi 80% sprzedaży całego ubiegłego roku, poinformował zarząd spółki. "Nikt nie będzie zawiedziony wynikami III kw. Będziemy starać się, aby 2015 należał do rekordowych lat. Eksport m.in. będzie odgrywał coraz istotniejszą rolę" - wskazał zarząd spółki podczas spotkania z dziennikarzami. Dobre wyniki I półrocza to efekt sprzedaży wysokomarżowych produktów własnych. Koszty wynagrodzeń rosną i utrzymuje się presja w tym zakresie, ale udaje się je pokryć rosnącą marżą, wskazał zarząd. Asseco Business Solutions chce być postrzegane jako spółka dywidendowa, nie poszukuje aktywnie celów akwizycyjnych, natomiast rozważa inwestycje w data center w przyszłym roku. Sytuacja finansowa spółki, jej potencjał produkcyjny oraz pozycja rynkowa są dobre i stwarzają sprzyjające warunki do dalszego funkcjonowania i rozwoju, podsumował zarząd Asseco Business Solutions.

PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) prowadzi testy na utratę wartości aktywów, podała spółka. "Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że zaistniały przesłanki do przeprowadzenia przez spółkę testów na utratę wartości aktywów zgodnie z MSR 36, o których wyniku spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym" – czytamy w komunikacie. W odrębnym komunikacie PGE poinformowała także o przesunięciu terminu publikacji półrocznego raportu finansowego na 31 sierpnia br. z 6 sierpnia br.

ING BSK  

ING Bank Śląski odnotował 344,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 282,3 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Skarbiec TFI 

Łączna suma aktywów netto pod zarządzaniem Skarbiec TFI wyniosła 14 582,5 mln zł na koniec lipca wobec 14,93 mld zł miesiąc wcześniej, podała spółka. >>>>  

Hawe 

Akcjonariusze Hawe zdecydowali o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki poprzez emisję do 160,86 mln akcji serii I z prawem poboru, wynika z uchwał nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. >>>>  

MOL  

MOL odnotował 62,7 mld HUF skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w II kw. 2015 r. wobec 24,0 mld HUF zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Global Cosmed 

Global Cosmed zrealizuje inwestycję polegającą na m.in. budowie innowacyjnej mieszalni wyrobów płynnych na terenach włączonych do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (TSSE), podała spółka. "Do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zostały włączone m.in. grunty o powierzchni 0,4587 ha, znajdujące się w użytkowaniu wieczystym emitenta, na których zlokalizowane jest przedsiębiorstwo emitenta. (...) Powiększenie powierzchni gruntów należących do emitenta na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, było niezbędne dla realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu innowacyjnej mieszalni wyrobów płynnych wraz z zapleczem magazynowym oraz oczyszczalnią ścieków" - głosi komunikat.

Qumak 

Port Lotniczy Warszawa-Modlin zawarł z Qumakiem umowę na prace związane z rozbudową i modernizacją systemu dróg patrolowych za blisko 8,6 mln zł netto, podała spółka. Zgodnie z planem potrwają one do października tego roku. >>>>  

Grupa Duon 

Zarząd BondSpot wyznaczył 6 sierpnia jako dzień pierwszego notowania obligacji serii A Grupy Duon, o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł, podała giełda. "Zarząd BondSpot S.A. postanawia wyznaczyć dzień 6 sierpnia 2015 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 30 000 obligacji na okaziciela serii A spółki Grupa Duon S.A., o łącznej wartości nominalnej 30 000 000 zł" – czytamy w komunikacie. Dzień ostatniego notowania obligacji to 28 maja 2018 r.

PZ Cormay 

Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Total FIZ) zamierza objąć co najmniej 7 mln akcji nowej emisji w ramach oferty publicznej PZ Cormay obejmującej 31,86 mln akcji serii K, podała spółka. "Zarząd (…) powziął informację o zamiarze uczestniczenia akcjonariusza Total Fundusz Inwestycyjny Zamknięty w publicznej ofercie akcji serii K (…). Według oświadczenia, w ramach tej oferty Total FIZ zamierza objąć nie mniej niż 7 000 000 akcji spółki" – czytamy w komunikacie. Oznacza to, że fundusz zamierza objąć nie mniej niż 21,97% akcji oferowanych w ofercie publicznej.

LPP 

LPP zawarła z PKO BP umowę kredytu inwestycyjnego o wartości 100 mln zł na refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych związanych z rozwojem sieci sprzedaży w Polsce, podała spółka. "Okres kredytowania: od 5 sierpnia 2015 roku do 4 sierpnia 2020 roku. Zabezpieczeniem kredytu jest: a) hipoteka umowna w kwocie 150 mln zł; b) cesja praw z polisy c) pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w banku; d) weksel in blanco" - czytamy w komunikacie.

Unicredit  

Unicredit odnotował 522,00 mln euro skonsolidowanego zysku netto w II kw. 2015 r., co oznacza wzrost o 29,5% r/r, podał bank w raporcie. Skonsolidowane przychody sięgnęły 5 700,00 mln euro w II kw. 2015 r., co oznacza spadek o 1,1% r/r.

JHM Development

JHM Development sprzedało aktami notarialnymi 10 mieszkań i 3 garaże w lipcu, podała spółka. "W miesiącu lipcu 2015 roku sprzedano aktami notarialnymi 13 lokali, w tym: mieszkania 10, garaże 3. Narastająco od początku roku sprzedano aktami notarialnymi 130 lokali, w tym: mieszkania 105, garaże 25" - czytamy w komunikacie.