Zysk operacyjny wyniósł 7,2 mln zł wobec 7,47 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 273,48 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 229,79 mln zł rok wcześniej. Przychody netto spadły do 17,56 mln zł w I poł. 2015 r. wobec 19,69 mln zł rok wcześniej.

"Bardzo pozytywnie oceniamy działalność w segmencie nabywania portfeli wierzytelności (wzrost przychodów o 56%), zgodnie z oczekiwaniami zachowywał się segment faktoringu. Zgodnie z zapowiedzią, grupa istotnie ograniczyła portfel pożyczkowy (r/r o przeszło 40 mln zł). Wciąż natomiast nie jesteśmy usatysfakcjonowani obszarem windykacji na zlecenie. Niższe przychody netto mają związek z obniżeniem rentowności transakcji, m.in. w wyniku istotnego obniżenia stawki odsetek umownych i ustawowych (których odzyskiwanie stanowi istotny element wynagrodzenia grupy w tej usłudze).Warto jednocześnie wskazać, że odczuwalna jest poprawa w tym obszarze - przychody windykacyjne w 2 kwartale br. były o 44% wyższe niż w pierwszym. Skupiamy się nad poprawą rentowności tego segmentu działalności"- skomentował prezes Tomasz Boduszek w liście do akcjonariuszy.

Spółka podała, że zdarzeniem, jakie nastąpiło już po zakończeniu I półrocza br., jest niekorzystny wyrok sądowy w postępowaniu z powództwa Pragma Faktoring wobec Banku Pekao o realizację gwarancji bankowej. Pragma Faktoring w oparciu o posiadane niezależne opinie prawne podtrzymuje przekonanie o zasadności roszczenia i bezwzględnie złoży w tej sprawie apelację.

"Wyrok nie jest prawomocny, jednak może spowodować konieczność dokonania odpisu aktualizującego wartość należności Pragma Faktoring. Należy podkreślić jednak, że nie zachwieje to dobrą sytuacją finansową grupy, nie spowoduje naruszenia kowenantów obligacyjnych spółek grupy i nie wpłynie na poziom bieżącej sprzedaży." – poinformował Boduszek.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I poł. 2015 r. wyniósł 3,9 mln zł wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej.

Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny rozpoczął działalność operacyjną w 2014 r. i nabywa portfele bankowe (i w mniejszym zakresie także pozabankowe) o charakterze biznesowym, w tym również zabezpieczone hipotecznie. Pragma Inkaso S.A. posiada wszystkie certyfikaty inwestycyjne w Funduszu Pragma 1 FIZ NFS, będąc jednocześnie jego jedynym serwiserem.