"Razem z akcjami już posiadanymi przez Boryszew S.A. oraz podmioty zależne wobec Boryszew S.A., spowoduje [to] osiągnięcie poziomu 100% głosów na walnym zgromadzeniu Hutmen. Podmiotem nabywającym akcje jest spółka SPV Boryszew 3 Sp. z o.o., będąca spółką zależną od Boryszew S.A." - czytamy w komunikacie.

Cena nabycia akcji w wezwaniu ustalona została na 5 zł za jedną akcję.

"Ogłoszenie wezwania nastąpiło w związku z zamiarem zwiększenia posiadanego udziału w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu. Jeśli po przeprowadzeniu wezwania i nabyciu akcji wzywający osiągnie 90% lub więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, wzywający rozważą przeprowadzenie przymusowego wykupu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy mniejszościowych" - czytamy dalej.

W dniu 1 października 2015 roku złożony został wniosek o zwołanie NWZ spółki celem uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego walnego zgromadzenia z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Hutmen oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, podano również.

Hutmen jest producentem wyrobów z metali nieżelaznych.

Grupa Boryszew to międzynarodowy koncern z branży automotive, posiadający 20 zakładów w 8 krajach na 3 kontynentach i zatrudniający 8 tys. pracowników. Do grupy należą m. in. grupa Maflow, AKT, Theyson oraz Elana, a także należące do grupy Impexmetal Huta Aluminium Konin, Hutmen, Baterpol FŁT czy ZM.