"Zarząd PBG (...) informuje, że (...) wpłynął do spółki z Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, odpis wniosku datowanego na dzień 14 sierpnia 2015 roku o zawezwanie do próby ugodowej, złożonego przez KGHM Polska Miedź S.A. w związku z umową z dnia 30 lipca 2010 roku na 'Dostawę, montaż i uruchomienie 4 kotłów odzyskowych', realizowaną w ramach Inwestycji KGHM: Budowa bloku gazowo-parowego w Głogowie i Polkowicach" - czytamy w komunikacie.

Jednocześnie PBG podkreśla, że nie zgadza się ze stanowiskiem zamawiającego oraz zasadnością naliczenia kar umownych.

Wartość kontraktu realizowanego przez PBG została określona w umowie z KGHM na 23,55 mln zł oraz 11,6 mln euro, tj. łącznie na poziomie ok 72 mln zł, w przeliczeniu na dzień podpisania umowy. Realizowany kontrakt był jednym z elementów całości inwestycji, w którą na zlecenie KGHM zaangażowane były również inne podmioty. Zarówno blok gazowo-parowy w Polkowicach, jak i blok gazowo-parowy w Głogowie został oddany do użytkowania przez KGHM, przypomina PBG. 

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, złożony przez KGHM dotyczy zapłaty przez PBG kwot 357,37 mln zł oraz 176,03 mln euro, stanowiących sumę kar umownych naliczonych z tytułu opóźnień lub braku usunięcia wad stwierdzonych przy końcowym odbiorze technicznym.

PBG S.A. w upadłości układowej świadczy specjalistyczne usługi w zakresie kompleksowego wykonawstwa instalacji dla gazu ziemnego, ropy naftowej oraz paliw. Prowadzoną działalność wykonuje jako generalny realizator, uczestnik konsorcjum lub podwykonawca w zakresie: projektowania, wykonawstwa, remontów, eksploatacji i serwisu w obszarach: wydobycia i przesyłu gazu ziemnego i ropy naftowej oraz magazynowania gazu ziemnego i paliw (LNG, LPG, C5+ oraz CNG).